Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez wymianę części stolarki okiennej, odnowienie elewacji zewnętrznej oraz malowanie pomieszczeń użytkowych

OA.I.3421-5/07

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41 

Ogłoszenie w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ustalonej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro


Przedmiot zamówienia: „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez wymianę części stolarki okiennej, odnowienie elewacji zewnętrznej oraz malowanie pomieszczeń użytkowych” – zamówienie uzupełniające


 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Biała Podlaska dnia 06.04.2007

 Nazwa i adres Zamawiającego
Zarząd Powiatu Bialskiego

Adres pocztowy:    
Ulica: Kod pocztowy: Województwo
Brzeska 41 21-500 lubelskie
Miejscowość:    
Biała Podlaska    
Osoba uprawniona do kontaktów:
Marek Mazurek
Telefon:
83 343 83 71
e-mali:
przetargi@powiatbialski.pl
Fax:
83 343 83 71

Określania przedmiotu zamówienia:
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez wymianę części stolarki okiennej, odnowienie elewacji zewnętrznej oraz malowanie pomieszczeń użytkowych.

Uzasadnienia wyboru wykonawcy:
Zamówienie publiczne uzupełniające przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki, udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, które stanowi nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Nazwa:
Ireneusz Hałabuda Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGA-BUD

Adres pocztowy:    
Ulica: Kod pocztowy: Województwo
Warszawska 14/019 21-500 lubelskie
Miejscowość:    
Biała Podlaska    

Telefon

Fax
 
83 344 42 83 83 344 42 83  

 

Scroll to Top