dwie sesje rady powiatu

VII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbyła się 29 maja 2015 r.
Została ona poprzedzona uroczystą mszą świętą w intencji samorządowców, odprawioną w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Sesję zdominowały sprawy związane z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz rozpatrzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok. W związku z tym starosta bialski Tadeusz Łazowski odniósł się do finansowych uwarunkowań działania samorządu powiatowego. Następnie przedstawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej; opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, a także opinie komisji stałych o sprawozdaniach: finansowym i z wykonania budżetu powiatu. Problematyka ta została podsumowana dyskusją.
Udzielenie absolutorium zarządowi powiatu poprzedzone zostało złożeniem przez Komisję Rewizyjną wniosku w tej sprawie, po czym przedstawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Procedura absolutoryjna zwieńczona została podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej za 2014 rok.
Rada Powiatu rozpatrzyła też roczną informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. Przy okazji udzielania wyjaśnień przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zainicjowano dyskusję o produktach zawierających substancje psychoaktywne. tzw. dopalaczach, których powszechna dostępność stała się obecnie trudnym do zwalczenia problemem.
Radni także podjęli uchwały w sprawach:
• zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2015 rok;
• zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2015 – 2018.
Radni złożyli interpelacje i zapytania w następujących sprawach:
 remontu drogi w Nosowie w kierunku Wólki Nosowskiej oraz czyszczenia poboczy;
 remontu drogi Cicibór Mały-Leśna Podlaska-Kornica;
 studzienek kanalizacyjnych na ul. Wisznickiej w Łomazach;
 inwestycji w Ortelu Królewskim;
 konferencji dotyczącej bezpieczeństwa gminy Łomazy zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji;
 organizacji spotkań dotyczących bezpieczeństwa w gminie Międzyrzec Podlaski;
 Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego;
 ścieżki rowerowej łączącej województwa wschodnie;
 budowy kładki przez Bug w Gnojnie i Niemirowie;
 uzupełnienia ubytków drogowych na drodze Tuliłów-Pościsze-Krzymoszyce;
 zamknięcia bramy wjazdowej na parking Powiatowego Urzędu Pracy;
 wyciętych drzew w miejscowości Wysokie;
 korzystania z automatów o niskich wygranych przez nieletnich.
Po przerwie odbyła się VIII uroczysta sesja, w związku z obchodami 25-lecia odrodzonych samorządów. Zainicjował ją występ muzyczny młodzieży ze Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.
Po zakończeniu występu, uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Filipiuk. Zagrano hymn Polski oraz Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Franciszek Jerzy Stefaniuk oraz Stanisław Żmijan, konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Władysław Chałło, wicewojewoda lubelski Marian Starownik, delegacja z Niemiec z zaprzyjaźnionego powiatu Oberhavel, delegacja z Ukrainy z Rejonu Samborskiego, kierownicy filii Urzędu Marszałkowskiego oraz delegatury Urzędu Wojewódzkiego, zwierzchnicy służb mundurowych, burmistrzowie miast i wójtowie gmin, a także przewodniczących rad miast i gmin, także włodarze Białej Podlaskiej, dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy i kierownicy urzędów i instytucji rządowych oraz samorządowych, dyrektorzy szkół, muzeum, szpitala i opieki społecznej, prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw, dyrektorzy banków, a także przedstawiciele mediów.
Następnie głos starosta bialski Tadeusz Łazowski odniósł się do początków odrodzonej samorządności w Polsce oraz osób, które te zmiany zapoczątkowały. Przewodniczący Zarządu Powiatu wyraził uznanie dla entuzjastów, osób które wspierały ideę samorządności. Wskazując rolę samorządności oraz historyczne uwarunkowania jej odbudowy, starosta w imieniu władz powiatu podziękował osobom związanym z samorządnością za obecność i stałą pracę na rzecz jej budowania oraz życzył spotkania na kolejnych jubileuszach.
W późniejszej części sesji starosta i przewodniczący Rady wręczyli: 14 statuetek „Bialski Orzeł Samorządności” dla osób pracujących w samorządach powiatu bialskiego co najmniej 25 lat, 7 pamiątkowych statuetek przyjaciołom samorządności, podziękowania wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego dla 31 przedsiębiorców powiatu bialskiego za zaangażowanie w rozwój samorządności oraz pamiątkowe grawertony włodarzom miast i gmin powiatu bialskiego, a także miasta Biała Podlaska.
W końcowej części sesji głos zabrali zaproszeni goście: wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, jako pracujący już 25 lat w samorządzie, posłowie, wicewojewoda, przedstawiciel delegacji z Niemiec oraz przedstawiciel delegacji z Ukrainy, którzy w swoich wypowiedziach odnieśli się do 25-letniego okresu funkcjonowania odrodzonych samorządów w Polsce. Pogratulowali osiągnięć i podziękowali za dobry wzór i przykład pracy w samorządach na terenie powiatu bialskiego.
Łukasz Ciołek

zdjęcia dostępne w galerii

Scroll to Top