Gala Kultury Powiatu Bialskiego

Gilbert Keith Chesterton – angielski pisarz stwierdził: W całym życiu najistotniejsze jest to, czy przyjmujemy rzeczy za oczywiste, czy też z wdzięcznością. Zgromadzeni na Gali Kultury Powiatu Bialskiego 20 listopada w sali Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu nie mieli wątpliwości, że za oczywiste należy przyjąć okazanie wdzięczności. Gala była okazją do podsumowania rocznej pracy w kulturze, licznych przedsięwzięć oraz konkursów powiatowych. Zostali na nią zaproszeni włodarze samorządów, dyrektorzy instytucji kultury, prezesi organizacji pozarządowych, nagrodzeni w konkursach i ich najbliżsi.

Ciepłe słowa do obecnych skierowali: wójt gminy Kodeń Jerzy Troć jako gospodarz miejsca, starosta bialski Tadeusz Łazowski jako gospodarz uroczystości, o. Damian Dybała – proboszcz parafii kodeńskiej, Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, list okolicznościowy od marszałka województwa lubelskiego przeczytał Andrzej Marciniuk – kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, zaś od kuratora oświaty w Lublinie – Wanda Żukowska – p.o. kierownika oddziału zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Podczas imprezy przyznane były medale Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W dowód uznania”. Za swoją pracę z rąk Małgorzaty Pieczykolan Przewodniczącej Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie otrzymała go Halina Bugajewska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim i Maria Sawczuk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie. Listy gratulacyjne marszałek województwa lubelskiego za działania na rzecz kultury i wyjątkową pracę przyznał Magdalenie Pepa – dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie, Agacie Chwalewskiej – dyrektorowi GBP w Łomazach, Beacie Korolczuk z Filii GBP w Żerocinie, Wandzie Kopczyńskiej – dyrektorowi GBP w Kodniu, Krystynie Żelazowskiej z GBP w Rossoszu, Genowefie Żukowskiej z GBP w Wisznicach, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białej Podlaskiej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Drelowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Oświaty w Wisznicach, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Konstantynowie oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Terespolu.

Natomiast starosta bialski skierował listy z podziękowaniami za współpracę i wsparcie rozwoju kultury w powiecie bialskim do prezydenta Białej Podlaskiej, burmistrzów miast, wójtów gmin, dyrektorów miejskich, gminnych ośrodków kultury, bibliotek publicznych, muzeów, prezesów organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury w powiecie bialskim.

W dalszej kolejności podsumowano Bialskie Talenty za 2014 r. W tym roku ten konkurs starosty bialskiego odbył się już po raz 15. Nagrodzono młodych ludzi, którzy swoim talentem promują powiat na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej. „Bialskie Talenty” za rok 2014 zostały przyznane wyróżniającym się młodym ludziom mieszkającym na terenie powiatu bialskiego w następujących dziedzinach: nauka i sport i kultura.

Jubileuszową edycję otworzył Rafał Stepulak – czternastoletni mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego uczący się w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim. Jest to talent w dziedzinie nauki. Wśród jego osiągnięć należy wymienić tytuł laureata za zajęcie I miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z fizyki Olimpus sesja wiosenna.

Drugim talentem w dziedzinie nauki została Eliza Hamruk również z Międzyrzeca Podlaskiego, a ucząca się w trzeciej klasie Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Do jej największych osiągnięć zaliczyć należy tytuł finalistki etapu centralnego XXV olimpiady teologii katolickiej „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła” organizowanej w Łomży.

Talentem w dziedzinie sportu jest z pewnością Katarzyna Gicewicz – osiemnastoletnia mieszkanka Łomazy, działająca w Akademia Taekwon-do VIRTUS w Łomazach  Do najważniejszych osiągnięć sportowych Katarzyny należy zaliczyć I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji walk Kobiet kat. + 65 kg.

Talent w dziedzinie kultury otrzymała Marta Tchórzewska – wyjątkowa czternastolatka z Międzyrzeca Podlaskiego, ucząca się w tamtejszym Zespole Placówek Oświatowych nr 3. Pierwszą klasę gimnazjum ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5,50. Wśród jej istotnych osiągnięć wymienić należy: I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej (Wola-Osowińska), I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (Hajnówka), to również laureatka XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego (Lublin).

Ostatnim talentem, ale nie ostatnią nagrodzoną została Marta Łaska – siedemnastolatka z Rakowisk, która swoje umiejętności recytatorskie szkoli w ramach zajęć w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. Wśród przyznanych jej nagród są: II miejsce na XIV Festiwalu Herbertowskim w Lublinie, I miejsce – eliminacje wojewódzkie do VIII Ogólnopolskiego Konkurs Recytatorskiego „Przebudzeni do życia”.

Nagrodzeni otrzymali okolicznościowe dyplomy, statuetki, a także nagrody pieniężne. Dyplomy z podziękowaniem skierowano także do ich rodziców, opiekunów naukowych, artystycznych bądź trenerów i wnioskodawców, którymi byli dyrektorzy szkół, prezesi organizacji pozarządowych bądź dyrektorzy ośrodków kultury.

Jednak z uwagi na to, iż wniosków było aż 40, starosta bialski postanowił przyznać w ramach Talentów Bialskich również wyróżnienia. Otrzymali je:

 1. Julia Edyta Włodarczyk z Międzyrzeca Podlaskiego – laureatka olimpiady polonistycznej dla uczniów szkół podstawowych etap wojewódzki,
 2. Aleksandra Sacharczuk z Łomaz – pięciokrotna medalistka mistrzostw międzywojewódzkich i wicemistrzyni Polski w walkach do 42 kg juniorów młodszych w Taekwon-do ITF
 3. Karolina Juszczak z Łomaz –wicemistrzyni Polski Juniorów Młodszych w konkurencji walk Kobiet kat. – 50 kg Taekwon-do ITF
 4. Zespół „Wierzbaki” z Rossosza – nagrodzony III miejscem w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
 5. Kacper Magielnicki z Terespola – nagrodzony II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży do lat 17 – w dwuboju w kategorii wagowej do 56 kg – podnoszenie ciężarów.

Również oni od starosty bialskiego otrzymali dyplomy, a także ich rodzice, opiekunowie naukowi, artystyczni bądź trenerzy i wnioskodawcy.

Dziedzictwo kulturowe powiatu bialskiego stanowi nasz wspólny powód do dumy. Język, śpiew, teatr, malarstwo, literatura i wiele innych przejawów kultury są indywidualnym wyróżnikiem osób utalentowanych, ale także stanowią wspólne dobro, którego rozwój jest nam dany, ale też zadany. Cieszy fakt, że rozumieją to ludzie kultury i włodarze z poszczególnych gmin powiatu. Szczególnie ci, którzy włączyli się do konkursu „Samorząd gminny przyjazny kulturze” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Podziękowania otrzymali ci z gminy Sosnówka i Tuczna. Zwyciężyła natomiast gmina Piszczac. Z rąk starosty bialskiego statuetkę, dyplom w ramce, talon na zakup niezbędnych materiałów do działań kulturalnych odebrali sekretarz Arkadiusz Misztal i podinspektor ds. kultury Aneta Buczyńska. Konkurs „Samorząd gminny przyjazny kulturze” został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej już po raz drugi. Jego celami jest wyłonienie gminy z terenu powiatu bialskiego najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną, stymulowanie zaangażowania gmin w kultywowaniu tradycji, nowoczesnych form kultury, czytelnictwa, inwestycji służących kulturze oraz stymulowanie współpracy pomiędzy gminą a instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną. Konkurs jest też okazją do promocji pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzanych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.

Ostatnim punktem części oficjalnej było podsumowanie XIII edycji powiatowego konkursu o tematyce regionalnej organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej pod patronatem starosty bialskiego z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, w tym roku pod nazwą: „Biblioteka w działaniu – praca na rzecz środowiska lokalnego w ostatnich pięciu latach”. Podsumowała go Zyta Kosińska kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego MBP w Białej Podlaskiej. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. bogactwo zaprezentowanych form i działań na rzecz środowiska, różnorodność oferty bibliotek, ilość działań z zakresu edukacji regionalnej, pomysł na pracę. W związku z tym I nagrodę otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie za publikację „Na kawę z Biblioteką” prezentującą całokształt działań sieci bibliotek publicznych gminy Drelów na rzecz środowiska lokalnego w zakresie kultury, animacji, wiedzy, informacji, edukacji oraz ich efekty. II miejsce przyznano Gminnej Bibliotece Publicznej w Rokitnie za Kronikę cz. 4 i 5. III miejsce przypadło zaś Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśnej Podlaskiej za pracę „Kalendarium wydarzeń z życia Biblioteki w latach 2011 – 2015”. Dyrektorki owych bibliotek odebrały dyplomy oraz talony na zakup nowości wydawniczych z rąk fundatorów  nagród – starosty bialskiego i Teresy Stasiuk-Karaś dyrektorki bialskiej biblioteki. Podziękowania za udział przygotowane były także dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dokudowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Jelnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławatyczach. Pracę podczas poczęstunku można było na spokojnie przejrzeć i porozmawiać z nagrodzonymi.

Między poszczególnymi częściami zgromadzeni wysłuchali wykonań artystycznych śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, recytacji zdolnych młodych mieszkańców powiatu bialskiego pod wspólną nazwą – koncert „Młodzi w kulturze”.

Wszyscy, którzy przybyli do Kodnia otrzymali nowe wydawnictwo powiatowe, którym jest „Nasze dziedzictwo – kultura powiatu bialskiego”.

Dzięki życzliwości kustosza sanktuarium MB Kodeńskiej była możliwość zwiedzenia tego miejsca kultu z przewodnikiem.

Bez pracy konkretnych osób Gala Kultury nie miałaby takiego wydźwięku. Podziękowania należą się pracownikom Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Wydziału Spraw Społecznych, pracownikom Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu, a także za wsparcie pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

zdjęcia można obejrzeć tutaj

 

 

Bialskie Talenty nagrodzeni:

Nagrody:

 1. Rafał Stepulak

14 lat Międzyrzec Podlaski

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Międzyrzecu Podlaskim

nauka

Osiągnięcia:

Tytuł Laureata za zajęcie I miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z fizyki Olimpus sesja wiosenna.

Tytuł Laureata za zajęcie IX miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z fizyki Olimpus sesja zimowa.

Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki Olimpus sesja zimowa.

Udział w finale miejskim XVII edycji konkursu „Międzyrzec –Historia – Dzień dzisiejszy”

Tytuł „Najlepszy fizyk klas pierwszych” w szkolnym konkursie z fizyki

Tytuł „Solidny matematyk” w kategorii klas I w szkolnym konkursie matematycznym

Zdobywca I miejsca w szkolnym konkursie o tytuł „Mistrza ortografii klas I”.

 

 1. Marta Tchórzewska

14 lat Międzyrzec Podlaski

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

Opiekun artystyczny: Urszula Sobczak

Poezja (recytacja) muzyka (śpiew)

Osiągnięcia:

Marta jest uczennicą, która osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Pierwszą klasę gimnazjum ukończyła z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5,50. Została nagrodzona Srebrnym Piórem. Marta wykazuje uzdolnienia artystyczne. Rozwija swoje pasje, uczestnicząc w konkursach recytatorskich i wokalnych organizowanych przez szkoły i inne instytucje. Korzysta z pomocy instruktorów. Swoimi występami zachwyca członków jury i w eliminacjach zajmuje na ogół czołowe lokaty. Wśród jej istotnych osiągnięć wymienić należy:

I miejsce w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej (Wola-Osowińska)

Laureatka Eliminacji Powiatowych XVIII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego (Biała Podlaska)

II nagroda w Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Francuskiej

Laureatka XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego (WOK w Lublinie)

II miejsce w Konkursie Historycznym „Mój region”

II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

I miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (Hajnówka)

I miejsce w X Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Prezentacje 2014”

I miejsce w XX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Białe 2014”

Srebrny Śpiewający Słowik w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Ryki 2014”

Grand Prix w XIII Regionalnym Konkursie Piosenki Francuskiej (Biała Podlaska)

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej (Biała Podlaska)

I miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej (Ulan – Majorat) i inne.

 

 1. Katarzyna Gicewicz

18 lat Łomazy

Akademia taekwon-do VIRTUS w Łomazach

Trener: Artur Romaniuk

Sport, Taekwon-do

Osiągnięcia:

Katarzyna Gicewicz od 7 lat uczęszcza na zajęcia koreańskiej sztuki walki Taekwon-do. Od początku trenuje w Łomazach. Obecnie jest zawodniczką Akademii Taekwon-do VIRTUS w Łomazach. Do najważniejszych osiągnięć sportowych Katarzyny należy zaliczyć: – I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji walk Kobiet kat. + 65 kg., które odbyły się w dniach 24-25.05.2014 r. w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

 1. Eliza Hamruk

18 lat Międzyrzec Podlaski

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Opiekun naukowy: Anna Butrym, ks. Paweł Madaliński

nauka, psychologia, teologia

Osiągnięcia:

Eliza Hamruk jest obecnie uczennicą trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na koniec klasy pierwszej uzyskała średnią 5,19 oraz wzorowe zachowanie. Eliza jest bardzo ambitną i pracowitą osobą, samodzielnie pogłębia wiedzę z interesujących ją dziedzin, poszukuje źródeł, niezwykle dużo pracuje. Uczennica prezentuje wyjątkową samodzielność w wyborze i realizacji dziedziny swoich zainteresowań.  W roku 2014 zaowocowało to sukcesami. Jest laureatką Finału II Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Kolejnym sukcesem, jaki osiągnęła Eliza jest tytuł finalistki etapu centralnego XXV Olimpiady Teologii Katolickiej „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła” organizowanej w Łomży. Ponadto Eliza Hamruk została nagrodzona Srebrną Statuetką w konkursie na najlepszego ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

 

 1. Marta Łaska

17 lat Rakowiska

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

Opiekun artystyczny: Roman Uściński

Teatr, recytacja, kultura żywego słowa teatr małych form „Sylaba”

Osiągnięcia:

Marta Łaska jest uzdolnioną recytatorką, laureatką konkursów recytatorskich na poziomie miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

W roku 2014 dzięki talentowi i systematycznej pracy Mata Łaska uzyskała wymierne sukcesy na konkursach recytatorskich, gdzie reprezentowała miasto Biała Podlaska , powiat bialski i województwo lubelskie, została laureatką następujących konkursów: XIV Festiwal Herbertowski w Lublinie – II miejsce, VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” – eliminacje wojewódzkie – I miejsce, VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” – finał ogólnopolski w Bielsku Białej – wyróżnienie, XVIII Jesienny Konkurs Recytatorski – finał wojewódzki w Lublinie – laureatka. Marta Łaska aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji imprez poetycko – teatralnych tj: Karnawał teatralny, koncert poezji powstańców warszawskich „Bo tyle wiary w pieśni, ile obrazu pod powieką”, Zaduszki artystyczne – 2014.

 

Wyróżnienia:

 1. Julia Edyta Włodarczyk

13lat Międzyrzec Podlaski

Zespół Placówek Oświatowych nr 3, Gimnazjum Sportowe nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

Opiekun naukowy: Iwona Szczęch

Język polski-literatura, poezja

Osiągnięcia:

Uczennica – laureatka olimpiady polonistycznej dla uczniów szkół podstawowych – tytuł laureata konkursu z języka polskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty uzyskała w maju 2014 r. Kilkukrotnie nagrodzona za twórczość poetycką. W styczniu 2014 r. otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Malowane obrazy poetyckie inspirowane poezją Tadeusza Różewicza” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim i MOK w Radomsku. W marcu 2014 r. został wyróżniona w XVIII Ogólnopolskim Konkursie im. Ireny Kwito „Życie bajką jest” – w kategorii poezji. W maju 2014 r. została uhonorowana I nagrodą w XIX Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej (w kat. poezji). Osiągała również sukcesy w konkursach szkolnych w maju zajęła I miejsce w szkolnym konkursie poetyckim „Recepta na świętość zorganizowanym z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II, w czerwcu została „Mistrzem Pióra” za zajęcie I miejsca w Ogólnoszkolnym Konkursie Literackim (proza). Nagrodzona przez dyrektora szkoły „Brązowym Piórem” za rok szkolny 2013/2014 oraz przez burmistrza miasta stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. W 2014 r. osiem wierszy Julii Włodarczyk ukazało się w antologii grupy poetyckiej „Zefirek” – „wyjmuję z szafy skrzydła Ikara”.

 

 1. Aleksandra Sacharczuk

15 lat Janów Podlaski

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Trener: Dawid Smolbik

Taekwon-do ITF

Osiągnięcia:

Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów Młodszych – 23.03 (Lublin)

II miejsce w walkach do 42 kg kobiet

III miejsce w technikach specjalnych kobiet

Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów Młodszych – 13.04 (Lublin)

III miejsce w walkach do 42 kg kobiet

II miejsce w technikach specjalnych kobiet

III miejsce w układach formalnych kobiet

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF 16-18.05 (Nowa Ruda – Słupiec)

II miejsce w walkach do 42 kg kobiet.

5-ciokrotna medalistka Mistrzostw międzywojewódzkich i wicemistrzyni Polski w walkach do 42 kg juniorów młodszych.

 

 1. Karolina Juszczak

17 lat Łomazy

Akademia taekwon-do VIRTUS w Łomazach

Trener: Artur Romaniuk

Sport, Taekwon-do

Osiągnięcia:

Karolina Juszczak od 7 lat uczęszcza na zajęcia koreańskiej sztuki walki Taekwon-do. Od początku trenuje w Łomazach. Obecnie jest zawodniczką Akademii Taekwon-do VIRTUS w Łomazach. Do najważniejszych osiągnięć sportowych Karoliny należy zaliczyć: II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w konkurencji walk Kobiet kat. – 50 kg., które odbyły się w dniach 16-18.05.2014 r. w Nowej Rudzie-Słupcu.

 

 1. Zespół „Wierzbaki”

18 lat gmina Rossosz

Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu

Opiekun artystyczny: Danuta Szaniawska

Amatorski zespół teatralny i ludowy zespół śpiewaczy (teatr i kultura ludowa)

Osiągnięcia:

Prezentacja spektakli teatralnych – autorskich – podczas „czwartków teatralnych” połączonych z promocją płyty nagranej przez BCK jako nagrody laureatowi „Jarmark u Radziwiłła”. Wyróżnienie prezydenta miasta Biała Podlaska zespołowi za popularyzację teatru i kultury żywego słowa w roku 2014. Laureat Przeglądu Powiatowego Kapel i Śpiewaków Ludowych w Drelowie. Laureat Przeglądu Wojewódzkiego Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie oraz III nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Wystawienie spektaklu teatralnego „Mucha” w Sali widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. Spektakl przygotowany przez zespół „Wierzbaki” w trakcie warsztatów teatralnych w Drohiczynie. Udział w dożynkach powiatu bialskiego w Szeleście gm. Rossosz. Inne liczne występy teatralne i śpiewacze na terenie gminy, powiatu bialskiego oraz województwa lubelskiego.

 

 1. Kacper Magielnicki

17 lat Terespol

Liceum Ogólnokształcące w Terespolu

Trener: Marek Zielonka

sport

Osiągnięcia:

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży do lat 17 Oborniki Śląskie – II miejsce z wynikiem 165 kg w dwuboju w kategorii wagowej do 56 kg.

Scroll to Top