Informacja o zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasu

Zawiadamiam, że Starosta Bialski zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  należących do osób fizycznych  i wspólnot gruntowych na terenie gminy Biała Podlaska obowiązujące w okresie od dnia  13 marca
2018 r. do dnia  13 marca 2028 r. dla obrębów ewidencyjnych: Cełujki, Cicibór Mały, Czosnówka, Dokudów I, Dokudów II, Grabanów, Hola, Hrud, Husinka, Janówka, Jaźwiny, Julków, Kaliłów, Kamieniczne, Krzymowskie, Lisy, Łukowce, Michałówka, Młyniec, Ogrodniki, Ortel Książęcy I, Ortel Książęcy II, Perkowice, Pojelce, Porosiuki, Pólko, Rakowiska, Roskosz, Sitnik, Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary, Styrzyniec, Surmacze, Swory, Sycyna, Terebela, Woroniec, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Wólka Plebańska, Zabłocie i Zacisze.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 28 września 1991 r. o lasach trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych oraz, że na podstawie art. 21 ust. 4 ww. ustawy uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą do naliczenia podatku leśnego.

 

Scroll to Top