Kolejne projekty powiatu bialskiego z dofinansowaniem

W ramach konkursu Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Powiat Bialski otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę  4 172 097,24 zł  do trzech projektów wspierających rozwój usług społecznych.

Największą planowaną inwestycją będzie „Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi”. Projekt ten zdobył największą liczbę punktów w rankingu złożonych wniosków (98 na 100 możliwych) w całym województwie lubelskim. Jest odpowiedzią na wytyczne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która mówi, iż od 1 stycznia 2021 roku liczba wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej nie może być wyższa niż 14. Obecna placówka opiekuńczo – wychowawcza w Komarnie nie spełnia warunków deinstucjonalizacji. Głównym celem projektu jest wzrost jakości usług społecznych poprzez adaptację i dostosowanie byłej Szkoły Podstawowej w Maniach do potrzeb nowoczesnej placówki opiekuńczo – wychowawczej dla nie więcej niż 14 wychowanków. Dodatkowo planuje się utworzenie 2 mieszkań chronionych przeznaczonych dla 6 pełnoletnich wychowanków opuszczających instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą. W ramach projektu wsparta infrastruktura zostanie kompleksowo wyposażona w meble i niezbędne sprzęty a teren na zewnątrz zostanie zagospodarowany poprzez utworzenie terenu zielonego, boiska, bezpiecznego placu zabaw z mini siłownią, sceny oraz altanki rekreacyjnej.

Całkowita wartość projektu to 2 870 325,99 zł, z czego dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2 042 185,55 zł.

 

Drugim dofinansowanym projektem jest Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych świadczonych na rzecz wychowanków pieczy zastępczej. Projekt obejmuje rozbudowę budynku mieszkalnego, remont budynku edukacyjno – rekreacyjno-sportowego, zagospodarowanie przyległego terenu, budowa altany rekreacyjnej, wykonanie ogrodzenia, ciągów pieszo – jezdnych oraz instalację kolektorów społecznych. Zaplanowano także uzupełnienie infrastruktury o nowe niezbędne sprzęty oraz meble.

Wartość projektu wynosi 1 070 766,98 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 827 522,74 zł.

 

Oprócz wsparcia rozwoju usług świadczonych na rzecz pieczy zastępczej zaplanowano także projekt na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastrukturyto trzeci projekt powiatu. Inwestycja zakłada remont łazienek z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont pokoi mieszkalnych także z pełnym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę centrali sygnalizacji pożarowej z wymianą czujek sygnalizacji pożaru, remont i adaptację pomieszczeń po fizyko – i hydroterapii na pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy oraz osób ich odwiedzających, modernizacje monitoringu wewnętrznego, modernizację dźwigu osobowego. Zadania zostaną uzupełnione o zakup niezbędnego wyposażenia wspartej infrastruktury.

Wartość projektu wynosi 1 532 222,30 z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 302 388,95 zł.

Szeroki zakres planowanych inwestycji jest odpowiedzią na istniejące potrzeby placówek wsparcia społecznego na terenie Powiatu Bialskiego. Modernizacja, rozwój i doposażenie placówek  znacząco podniesie jakość świadczonych usług a przez to jakość i komfort życia osób objętych wsparciem.

 

 

Scroll to Top