Konferencja "Jakość w turystyce wiejskiej"

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy współudziale Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zorganizował we wtorek 28.07.2015 r. konferencję nt. „Jakość w turystyce wiejskiej”. Uczestników konferencji, którymi byli przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność w zakresie turystyki ( szczególnie agroturystyki) gościło gospodarstwo agroturystyczne „Kraciówka” w Koczukówce Gm. Zalesie. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim ponad 40 osób z terenu powiatu bialskiego. Tematyka konferencji zainteresowała także przedstawicieli władz samorządowych – zaproszenie do uczestnictwa przyjęli Przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej – Mariusz Filipiuk i Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki – Arkadiusz Maksymiuk. Z ramienia LODR uczestniczył kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grabanowie – Sławomir Melszczuk.
Gości przywitał i otworzył spotkanie Starosta Bialski Tadeusz Łazowski.
Pierwsza prelekcja została przeprowadzona przez Urszulę Wojewodę z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat „Edukacja w agroturystyce – idea, tworzenie i funkcjonowanie Zagrody Edukacyjnej”. Prelegentka zachęcała do tworzenia zagród edukacyjnych i do przystąpienia do projektu Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Prowadzenie zajęć edukacyjnych daje możliwość atrakcyjnego rozszerzenia oferty pobytowej gospodarstwa agroturystycznego i stworzenie zupełnie nowej, dodatkowej funkcji gospodarstwa rolnego. Powstanie zagród edukacyjnych może przynieść korzyści zarówno wsi jak i szkolnictwu, które zyskuje urozmaicony proces kształcenia, wprowadzając ćwiczenia praktyczne oparte o poznanie rolnictwa i wiejskiego dziedzictwa kulturowego. Dla rolnika jest to dodatkowe źródło dochodu. W ramach sieci zagrody edukacyjne mogą promować swoje oferty w ogólnopolskim systemie internetowym i wymieniać doświadczenia. Udział w Sieci jest bezpłatny i dobrowolny. Wystarczy zapoznać się z regulaminem i spełniać minimalne wymagania obligatoryjne, posiadać uprawy lub zwierzęta gospodarskie do prezentowania podczas zajęć, wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy oraz uzyskać rekomendację uprawnionego doradcy Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Następnie z prezentacją nt. Produkt tradycyjny w ofercie turystycznej – identyfikacja i warunki wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych” wystąpił Rafał Serej z Departamentu Rolnictwa i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest i czemu służy Lista Produktów Tradycyjnych. Zgodnie z Ustawą
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz
o produktach tradycyjnych, do działań związanych z prowadzeniem Listy Produktów Tradycyjnych zobowiązani są Marszałkowie Województw, którzy przyjmują i oceniają wnioski o wpisy produktów na Listę oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będący odpowiedzialnym za koordynację działań i realizację celów opisanych w Strategii Identyfikacji i Promocji Produktów Tradycyjnych. Podstawą wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych jest tradycja wytwarzania, wynosząca co najmniej 25 lat oraz szczególna
i niepowtarzalna jakość związana z metodami produkcji, które gwarantują wyjątkowe cechy
i właściwości otrzymanego wyrobu. Utworzenie Listy Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami.
Temat trzeciego wystąpienia„ Sprzedaż bezpośrednia i przetwórstwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa” omówiła Bożenna Warda z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zagadnienia zostały przedstawione w oparciu o nowe regulacje prawne. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015, wprowadza nowe, korzystne przepisy prawne w zakresie opodatkowania sprzedaży bezpośredniej. Jednocześnie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia przewiduje możliwość sprzedaży w ramach dostaw bezpośrednich produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego, takich jak np.: marynaty warzywne, kiszone produkty, dżemy, soki, zupy, surówki, pieczywo, olej. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego poszerza katalog produktów do sprzedaży bezpośredniej, między innymi o mleko zsiadłe, siarę, masło, twaróg. Powyższe regulacje mają zastosowanie do: produktów pochodzących z własnych upraw lub hodowli, przetworzonych sposobem innym niż przemysłowy, sprzedaż następuje na rzecz osób fizycznych na targowiskach lub bezpośrednio z miejsca ich wytwarzania. Prelegentka przedstawiła także wybrane działania inwestycyjne PROW skierowane do rolników.
Ostatni temat prezentowany podczas konferencji „Możliwości finansowania usług turystycznych w ramach programu LEADER” omówił Prezes Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania – Mariusz Kostka nawiązując do nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczęła już prace nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju uwzględniającej ten okres finansowy. Przy jej opracowaniu konieczna jest partycypacja lokalnej społeczności. Prelegent zachęcał uczestników konferencji do udziału w planowanych konsultacjach społecznych dot. tego ważnego dokumentu.

Scroll to Top