konferencja o środkach uzależniających za nami

Współczesne środki uzależniające to ważny i palący problem, który dotyka różne środowiska, nie tylko rodziny dysfunkcyjne. Dostępność ich jest ułatwiona za sprawą Internetu, natomiast cena niewygórowana. To powoduje, że młodzież częściej po te środki sięga, by się pobudzić lub za ich sprawą odpocząć. Jednak jest to forma krótkotrwała na poprawę swojego stanu, która niestety za sobą niesie uzależnienia i rodzinne tragedie. Stąd też Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Miasta Biała Podlaska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polskie Towarzystwo Higieniczne w Warszawie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej wyszły z inicjatywą, aby na ten temat zorganizować konferencję skierowaną do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek, dyrektorów placówek oświatowych i wszystkich zainteresowanych tematem: „Współczesne środki uzależniające”. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem, gdyż na auli PSW w Białej Podlaskiej 28 września zgromadziło się ok. 200 osób z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.

Otworzyła ją i gości przywitała dr inż. Agnieszka Smarzewska – prorektor właściwy do spraw studenckich uczelni, wyrażając ufność, że ten czas będzie owocny i posłuży zgromadzonym do niesienia pomocy potrzebującym w tym względzie. Następnie głos zabrał Tadeusz Sławecki – sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który podkreślił, że najskuteczniejszą formą profilaktyki jest ta rówieśnicza. Podał także przykłady przedsięwzięć służących walki z uzależnieniami wśród młodych ludzi, a podejmowanych przez ministerstwo oraz współpracujące z nim organizacje i instytucje. Problem uzależnienia rozszerzył także na niezdrową żywność i odniósł się do działań ustawowych w tym zakresie. Zapewnił również zgromadzonych, że mogą oni liczyć na profesjonalne wsparcie ministerstwa.

Po nim wystąpił Tadeusz Łazowski – starosta bialski, który stwierdził: Inwestycja w drugiego człowieka, to jest inwestycja w przyszłość. Podziękował instytucjom, organizacjom i osobom dobrej woli za pracę na rzecz dobra dzieci i młodzieży. Samorząd, który reprezentuje stara się zgromadzać wszystkich, którzy służą swoją pomocą. Podkreślił, że zbyt mało jest informacji w mediach o dobrych inicjatywach, które kształtują pozytywne postawy, natomiast nagłaśnia się marginalne zdarzenia. Uznał, że konferencja jest dobrą ideą, którą należy kontynuować, ale z możliwością sprawdzenia, jakie skutki przyniosło zdobycie wiedzy z tego spotkania. Powitał także radnych powiatowych w osobach: Tomasz Andrejuk, Arkadiusz Maksymiuk, Ryszard Boś.

Natomiast Dariusz Stefaniuk – prezydent Białej Podlaskiej pokazał jak samorząd miejski reaguje na zagrożenia i stosuje profilaktykę antyuzależnieniową.

Pierwsza prelekcja była poświęcona: „Profilaktyce szkolnej w aspekcie współczesnych środków uzależniających”. Wygłosiła ją Teresa Szopińska – Grodzka – z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spojrzała ona na problem od strony przepisów prawnych, a szczególnie nowego Rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, które weszło w życie od 1 września. Omówiła także programy rekomendowane przez MEN. Na pytanie jak prowadzić profilaktykę w szkołach stwierdziła, że musi ona być oparta na koncepcji profilaktyki pozytywnej oraz zintegrowanej, by w młodych tworzyć odpowiednie postawy.

Prezentacje nt. „Współczesnych środków uzależniających – zagrożenie dzisiejszych czasów” przygotowała Iwona Sztajner – specjalista terapii uzależnień ze Stowarzyszenia MONAR i Poradnii Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień. Jest ona praktykiem, która pracuje z uzależnionymi od 30 lat, więc jej zasób wiedzy był poparty dużym doświadczenie. Szczegółowo omówiła ona różne środki psychoaktywne oraz pokazała ich skutki. Na podstawie swojej pracy stwierdziła, że byłaby ostrożna w kwestii legalizowania narkotyków oraz bagatelizowania ich wpływu na organizm.

Podczas przerwy można było wymienić opinię, podyskutować, ale również skorzystać z materiałów promocyjnych przygotowanych przez różne instytucje, natomiast przy stanowisku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej również skorzystać z badania poziomu CO w wydychanym powietrzu.

Uczestnicy pozytywnie mówili o organizacji takiego spotkania i widzą potrzebę kontynuacji. Wśród osób uczestniczących w konferencji była m.in. Jolanta Wałach wicedyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. Podkreśliła: Konferencja naukowa „Współczesne środki uzależniające” była cenną inicjatywą, wspierającą pracę nauczycieli i pedagogów szkolnych. Temat ten, jest aktualny od wielu lat, jednak wiedza i możliwości prowadzenia efektywnych działań profilaktycznych wśród młodzieży szkolnej wymaga od nas nauczycieli, pedagogów, dyrektorów ciągłej edukacji w tej sferze. Konferencja w bardzo przejrzysty, przystępny i profesjonalny sposób uaktualniła moją wiedzę na ten temat, ale również pobudziła do refleksji i zmobilizowała do zewaluowania moich działań. Dziękuję za tą cenną inicjatywę. Natomiast Agnieszka Sidorczuk – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej stwierdziła: Dobrze, że nasze środowisko osób zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży mogło uczestniczyć w tym spotkaniu. Dla nas specjalistów jest to niezmiernie ważne, że możemy usystematyzować naszą wiedzę na temat współczesnych substancji, które mają wpływ na uzależnienia, aby właściwie i skutecznie udzielać pomocy osobom potrzebującym wsparcia. I dodaje: Konferencję uważam, za użyteczną i przydatną szczególnie w kontekście wydarzeń z ubiegłych wakacji.

Materiały z konferencji będą dostępne na stronie internetowej uczelni: pod linkiem: www.pswbp.pl/index.php/pl/aktualnosci-pth/wydarzenia-pth w dniach od 29 września do 29 października br.

Galerię zdjęć można obejrzeć tutaj

Scroll to Top