Konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, ze zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim”, w terminie do dnia 16 lutego 2015 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska, pokój 122.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej. O terminie

i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 83 351 13 41.

Pełna treść ogłoszenia – pdf

Scroll to Top