Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim,
  2. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, ze zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.).

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

 „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora … (z podaniem nazwy placówki, której dotyczy)”

w terminie do dnia 26 maja 2017 r., godz. 1500

na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska, pokój 122.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej.

O terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój nr 240 lub pod numerem telefonu 083 351 13 41.

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu

Scroll to Top