konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151 poz. 896) art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.) oraz regulamin przeprowadzenia konkursu.

1. Kandydat na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim winien spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać tytuł zawodowy lekarza
2) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
3) prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
4) posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie,
a ponadto
5) pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w placówkach służby zdrowia.

2. Wymagania pożądane:
1) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
2) znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,
3) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem,
4) kreatywność, samodzielność, komunikatywność,
5) zdolności menedżerskie.

3. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem poczty elektronicznej celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku gdy trwa stosunek pracy zaświadczenie wystawione przez pracodawcę),
5) aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym miejsce i okres świadczenia pracy na stanowiskach kierowniczych,
7) aktualne zaświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o:
a) o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
b) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte niniejszym konkursem.

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną
za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność
z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41- 21-500 Biała Podlaska pokój 316 lub przesłać pocztą. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię
i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację z dopiskiem „konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim”. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, tj.: statut, regulamin organizacyjny, zestawienie kontraktów z NFZ w latach 2015 i 2016, są do wglądu kandydatów (z możliwością odpłatnego wykonania kopii)
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 217, tel. 83 351-13-42.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie nieprzekraczającym 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Scroll to Top