Zespół Szkół w Janowie Podlaskim w rankingu Perspektyw

Sukcesem Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim jest z pewnością znalezienie się w rankingu szkół ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016. W kategorii wyników egzaminu zawodowego w odniesieniu do Technikum w zawodzie mechanizacja rolnictwa zajęło ono bowiem pierwsze miejsce.

Jak podkreślają organizatorzy rankingu do jego sporządzenia wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół m.in. zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. Wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników. Średnia ważona ze wszystkich współczynników zdawalności dla szkoły w poszczególnych zawodach określa zdawalność egzaminu zawodowego. Wskaźnik końcowy tego kryterium jest iloczynem zdawalności oraz przystępowalności do egzaminów w danym technikum.

Szkole gratulujemy takich osiągnięć.

Scroll to Top