Konkursy na kandydatów na dyrektorów szkół

W związku z utratą mocy uchwały Nr 440/2018 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz uchwały Nr 447/2018 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać  osoba   zajmująca   stanowisko   dyrektora   oraz   inne   stanowisko   kierownicze  w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i odpowiednim dopiskiem w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r., godz. 15.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska, pokój 122.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie umieścił w ofercie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,   ul. Brzeska 41, pokój nr 240 lub pod numerem telefonu 083 351 13 41.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim

Scroll to Top