Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Do konsultacji przedstawiamy Państwu projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego swoją opinię mogą wyrazić w załączonej ankiecie, którą  po wypełnieniu należy przesłać na adres e-mail: zdrowie@powiatbialski.pl .

Brak wyrażenia opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia przez upoważnioną organizację.

Na uwagi oczekujemy w terminie do dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Scroll to Top