Konsultacje Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bialskiego na lata 2020 – 2023

Rozpoczynamy konsultacje projektu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bialskiego na lata 2020 – 2023. Będzie to podstawowy dokument określający strategię działań władz powiatu w odniesieniu do zabytków, którego celem będzie m.in. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, a także podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Wymóg konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego wynika  z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz.1057 t.j.). Zgodnie z tym zapisem Rada Powiatu w Białej Podlaskiej podjęła stosowną uchwałę określającą szczegółowy sposób konsultowania, stanowiącą podstawę prawną dla niniejszej uchwały.  Zgodnie z uchwałą Nr L/257/2010 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 110, poz.2011) konsultacje mogą być przeprowadzone m.in. w formie badania ankietowego lub sondażowego w formie papierowej lub elektronicznej.

Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do projektu Programu. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 17 listopada 2020 r.

Scroll to Top