„Małe granty” – informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert w trybie pozakonkursowym

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej  może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, wykonanie  zadania publicznego realizowanego na poziomie ponadgminnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć    kwoty 10.000,00 zł,
2) zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zainteresowane organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw w następujących sferach:

  • turystyka i krajoznawstwo
  1. rodzaj zadania: Wsparcie w formie dotacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego,

      pula środków na realizację zadań publicznych w 2017 roku – 4 000 zł

  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  1. rodzaj zadania: Wsparcie w formie dotacji imprez kulturalnych powiatu bialskiego,
  2. rodzaj zadania: Wsparcie w formie dotacji wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących artystów, tradycji i dziedzictwa narodowego powiatu bialskiego,

     pula środków na realizację zadań publicznych w 2017 roku – 10 000 zł

  • wspieranie i upowszechnianie sportu
  1. rodzaj zadania: wsparcie w formie dotacji organizacji imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu bialskiego,

pula środków na realizację zadań publicznych w 2017 roku – 5 000 zł

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej,
ul. Brzeska 41, lub osobiście w Kancelarii Ogólnej, pokój 316.

formularz_uproszczona oferta

 ramowaumowa

formularz_uproszczone sprawozdanie

Scroll to Top