Międzynarodowa Konferencja w Brześciu

W dniach 27-28 marca br miała miejsce Międzynarodowa Konferencja i I posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr- Prypeć- Dniepro- Bużański Kanał Wodny- Muchawiec- Bug- Wisła.

Do Brześcia zjechali przedstawiciele organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, ministerstw transportu, ochrony środowiska, agencji zasobów wodnych, regionalnych i lokalnych władz przez terytorium, których przechodzi połączenie E40, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych oraz zainteresowani kwestią rozwoju połączenia transportu wodnego. Wśród nich byli także starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Podczas Konferencji przybliżono cele i zadania wynikające z projektu „Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania” (realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013), jego znaczenie i perspektywy transportowego połączenia wodnego E40. Przyjęto także deklarację poparcia dla partnerów projektu w ich działaniach na rzecz rozwoju głównego szlaku wodnego o znaczeniu międzynarodowym E40.
Projekt o łącznej wartości 912 657 euro (w tym 821 281 euro współfinansowanie UE) ma na celu „określenie optymalnego wariantu odtworzenia szlaku E-40 w drodze opracowania wszechstronnego studium wykonalności, stworzenie stałej międzynarodowej komisji ds. odtworzenia i działalności szlaku E-40, jak również promowanie pomysłu odtworzenia na szczeblu międzynarodowym i krajowym”. Partnerem głównym tego trwającego 24 miesięcy przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Dniepro-Bużański Szlak Wodny” (Białoruś), natomiast wśród partnerów jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad uczestnicy mieli możliwość zwiedzić zrekonstruowane urządzenia hydrotechniczne Kanału Dniepro-Bużańskiego.
Drugi dzień konferencji miał już wymiar roboczy, bowiem utworzono Grupy Komisji ds. Szlaku Wodnego E-40 i odbyła się I sesja ich obrad.

Scroll to Top