Nabór na członków komisji konkursowej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2022- Zarządzenie.
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu bialskiego mogą zgłaszać kandydatury do 14 grudnia 2021 r.

W celu zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (stanowiący załącznik do ogłoszenia) dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ( pokój 316) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl.

Decyduje data dostarczenia zgłoszenia.

Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem zapoznają się z wykazem złożonych ofert w konkursie. Komisja podejmuje decyzję większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

Zadania Komisji konkursowej:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego  ofert złożonych do otwartego konkursu  z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego;

3) proponowanie przydziału środków na podstawie oceny ofert;

4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Waszczuk, 83 351 13 42,  e-mail wsssport@powiatbialski.pl


    


Scroll to Top