nabór na członków komisji konkursowej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w roku 2015.
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatury do 13 marca 2015 r.

W celu zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik do ogłoszenia) dostarczyć w zamkniętej kopercie do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ( pokój 316) w lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Białej Podlaskiej ,ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska.
Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Komisja konkursowa – zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Decyduje data dostarczenia zgłoszenia.
Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem zapoznają się z wykazem złożonych ofert w danym konkursie.
Komisja podejmuje decyzje większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Członkowie komisji konkursowych z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.
Zadania Komisji konkursowej:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego
otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
3) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
4) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.
Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Głowińska, 83 351 13 42, e-mail wsssport@powiatbialski.pl

Formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top