Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaj zadania
„Realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich grup społecznych) w środowisku lokalnym”.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w 2015 r. wynosi 4 000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych)
w trybie wsparcia do 70 % kosztów dotowanego zadania.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.).
2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, których działalność w sferze promocji i ochrony zdrowia jest jednym z celów statutowych.
3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy
do oferty dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami.
4. Dofinansowanie zadania publicznego z budżetu powiatu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów jego realizacji. Wymagane jest wykazanie min. 30% finansowania zadania z innych źródeł.
5. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba zakupionych materiałów itp.).
6. W przypadku wykazania wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wolontariat (porozumienie – art. 44 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca.
7. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt wpisowego za 1 uczestnika.
8. Podpisy pod ofertą, załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z innego rejestru, ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy lub pieczątki muszą w sposób czytelny określić uprawnione osoby. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury udzielania dotacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.
Pouczenie
1) Ofertę oraz załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu.
2) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
3) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
4) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
5) Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
6) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
7) Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi być zrealizowane w ciągu 2015 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dotacji.
2. Zadanie musi mieć rangę powiatową, co oznacza, że działania winny być skierowane do grupy społecznej (mieszkańców) z co najmniej dwóch gmin.
3. W przypadku nieuzyskania pełnej wysokości dotacji wnioskowanej w ofercie istnieje możliwość realizacji zadania w ograniczonym zakresie i oferent może dokonać
w wyznaczonym czasie stosownych zmian w ofercie.
4. W ramach realizacji zadania z udzielonej dotacji mogą być sfinansowane tylko koszty kwalifikowane:
1) wyżywienie i zakwaterowanie,
2) koszty transportu,
3) nagrody, pamiątki, gadżety promocyjne,
4) materiały biurowe,
5) ubezpieczenie,
6) inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu.
V. Termin składania ofert
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na obowiązującym formularzu
( wzór określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ) bądź przesłanie jej za potwierdzeniem odbioru do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 (liczy się data wpływu ). Termin składania ofert upływa dnia 23 marca 2015 r. Oferta powinna być w opisanej kopercie z podaniem nazwy oferenta
i nazwy zadania z dopiskiem „Konkurs – promocja i ochrona zdrowia 2015”.

VI. Tryb i termin dokonania wyboru ofert

1. Każdorazowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Zarząd Powiatu powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej https://www.powiatbialski.eu/ w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 roku.
4. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji Konkursowej.
5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
VII. Kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. W I etapie oceny oferty pod względem formalnym zostaną wzięte pod uwagę następujące wymogi:
1) Czy oferent jest organizacją pozarządową, lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy?
2) Czy jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu?
3) Czy oferta jest złożona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby?
4) Czy oferta jest wypełniona w sposób rzetelny, w języku polskim, maszynowo/komputerowo i przedłożona w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?
5) Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu?
6) Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?
7) Czy zapisy zawarte w ofercie wzajemnie się nie wykluczają?
8) Czy przewidziano wymagany wkład własny?
Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
2. W II etapie Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem merytorycznym, tj.:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne,
4) uwzględniania planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,
6) uwzględniania analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
VII. Zrealizowane przez powiat bialski w roku 2014 i w roku 2013 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2014 r. w dziale promocja i ochrona zdrowia na zadania publiczne zaplanowano 4 000 zł, z tego przekazano organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 3 600 zł. W roku 2013 r. zaplanowano 4000 zł na zadanie publiczne w dziale promocja i ochrona zdrowia, a przekazano organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 3 960 zł.

Wzór_oferty (do pobrania)

Scroll to Top