Nagrody kulturalne – wnioskowanie

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przypomina, że na mocy uchwały Nr XXXI/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przez cały rok kalendarzowy istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie powyższej nagrody. Jednak wnioski, które mają być rozpatrzone w tym roku powinny wpłynąć na Sekretariat Starosty Bialskiego do 10 maja br. (decyduje data dostarczenia do Urzędu).

Nagrody są przyznawane we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności za osiągnięcia w twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury, organizowania działalności kulturalnej, edukacji kulturalnej”.

„Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są:

a) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, w tym związki twórcze,

b) instytucje kultury,

c) inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,

d) samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Bialskiego,

e) mieszkańcy Powiatu Bialskiego w liczbie co najmniej 7 osób”.

Zachęcamy zatem do składania wniosków o nagrody. Wzór wniosku poniżej.

wniosek do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

Scroll to Top