Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej uprzejmie przypomina, że na mocy uchwały Nr XXXI/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przez cały rok kalendarzowy istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie powyższej nagrody. Wnioski, które mają być rozpatrzone w tym roku, powinny wpłynąć do Sekretariatu Starosty Bialskiego do 10 maja br. (decyduje data dostarczenia do Urzędu). „Nagrody mogą być przyznawane mieszkańcom Powiatu Bialskiego, osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Powiatu Bialskiego, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
Nagrody są przyznawane we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności za osiągnięcia w twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury, organizowania działalności kulturalnej, edukacji kulturalnej”
„Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są:
a) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, w tym związki twórcze,
b) instytucje kultury,
c) inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
d) samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Bialskiego,
e) mieszkańcy Powiatu Bialskiego w liczbie co najmniej 7 osób”.

Treść uchwały wraz ze zmianą oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce zawierającej wzory dokumentów udostępnionych przez Wydział Spraw Społecznych.

Scroll to Top