nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej…

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przypomina, że na mocy uchwały Nr XXXI/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury przez cały rok kalendarzowy istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie powyższej nagrody. Jednak wnioski, które mają być rozpatrzone w tym roku powinny wpłynąć na Sekretariat Starosty Bialskiego do 10 maja br (decyduje data dostarczenia do Urzędu).

„Nagrody mogą być przyznawane mieszkańcom Powiatu Bialskiego, osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Powiatu Bialskiego,
na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
Nagrody są przyznawane we wszystkich dziedzinach kultury, a w szczególności za osiągnięcia w twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury, organizowania działalności kulturalnej, edukacji kulturalnej”
„Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są:
a) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, w tym związki twórcze,
b) instytucje kultury,
c) inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
d) samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Bialskiego,
e) mieszkańcy Powiatu Bialskiego w liczbie co najmniej 7 osób”.

 Zachęcamy zatem do składania wniosków o nagrody. Decyzja o przyznaniu nagród zapadnie do 30 maja 2013 r. Nagrodzeni zostaną o tym poinformowani.

 uchwała wraz ze wzorem wniosku

Scroll to Top