Obwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BIALSKIEGO

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach

niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu bialskiego

przez

WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH

WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA W POWIECIE BIALSKIM

Starosta Bialski jako organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, przypomina, iż w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według uproszczonego planu urządzenia lasu,
z uwzględnieniem w szczególności zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) gospodarkę leśną prowadzi się według następujących zasad:

  1. powszechnej ochrony lasów;
  2. trwałości utrzymania lasów;
  3. ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów;
  4. powiększania zasobów leśnych.


Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do pielęgnowania
i ochrony lasu, w tym do usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe,
a także złomów oraz wywrotów.
W tym celu, w przypadku kornika ostrozębnego zobowiązani są do:

  • prowadzenia monitoringu stanu sanitarnego lasu, zwłaszcza obrzeży drzewostanów, miejsc nasłonecznionych;
  • usuwania ognisk gradacyjnych objawiających się przebarwieniem igliwia w górnych częściach koron;
  • uprzątania powierzchni zrębowych, a także potrzebieżowych z wierzchołków i gałęzi drzew na bieżąco, przy dokonywaniu ścinki drzew, a w okresie jesienno-zimowym do końca marca przed wylotem chrząszczy – wywóz poza strefę zagrożenia około 3 km od drzewostanu sosnowego;
  • usuwania złomów i wywrotów;
  • regularnego usuwania pojawiającego się posuszu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, w szczególności do zapobiegania, wykrywania
i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych. Niedostosowanie do wspomnianych zasad fitosanitarnych spowoduje zachwianie stabilności ekologicznej ekosystemów leśnych.
Z powodu wzmożonej gradacji chrząszczy znacznie obniży się wartość produkcji leśnej rozumianej w ujęciu:
a) ekonomicznym poprzez brak uzyskania dodatkowego dochodu finansowego;
b) społecznym poprzez brak pozyskania drewna budulcowego i opałowego;
c) ekologicznym poprzez nasilenie erozji wietrznej, co w konsekwencji doprowadzi do niszczenia upraw, jak również do obniżenia potencjału produkcyjnego gleb.
Ponadto obumarłe drzewa znajdujące się w pobliżu dróg i budynków stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa z powodu możliwości przewrócenia się na pas drogowy lub budynek.
Zgodnie art. 14a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu. Obowiązek zgłoszenia drewna do cechowania spoczywa na właścicielu lasu. Drewno pozyskane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa cechuje starosta, który wystawia właścicielowi lasu dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.
W związku z powyższym apeluje się o bieżące regulowanie stanu prawnego nieruchomości. Pozyskanie drewna jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Tym samym zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) „Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.”
Informuje się, że jeżeli właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa nie wykonuje usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów
i wywrotów organ nakazuje wykonanie tych obowiązków i zadań w drodze decyzji zgodnie
z art. 24 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń miast i gmin powiatu bialskiego, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w czasopiśmie samorządu powiatu bialskiego „Gościniec Bialski” oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top