Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lutego 2014 r.

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 21 lutego 2014 r.

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu zmienione Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obejmujący powiaty: bialski, włodawski oraz m. Biała Podlaska.

§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:

1) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

2) urządzania polowań oraz odłowów zwierząt łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) przemieszczania świń z gospodarstw, w których są utrzymywane, z zastrzeżeniem § 7;

4) przemieszczania produktów, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności pochodzących od świń: nasienia, zarodków, komórek jajowych;

5) wprowadzania do gospodarstwa utrzymującego świnie:

a) dzików padłych,

b) dzików odstrzelonych, ich tusz, mięsa lub produktów mięsnych nie poddanych obróbce cieplnej przeprowadzonej w temperaturze co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa lub produktu,

c) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików,

d) produktów, surowców i innych przedmiotów, w tym wyposażenia myśliwskiego oraz broni, które mogą spowodować szerzenie się wirusa afrykańskiego pomoru świń.

§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:

1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

2) trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;

3) bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;

4) zaopatrywanie, z zastrzeżeniem § 6, świń przemieszczanych do rzeźni zgodnie z § 7 w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:

a) nazwę organu wydającego świadectwo,

b) numer świadectwa,

c) liczbę świń,

d) numery identyfikacyjne świń,

e) pochodzenie świń,

f) miejsca przeznaczenia świń,

g) środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,

h) poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

i) informację o występowaniu choroby Aujeszky’ego w stadzie pochodzenia świń,

j) datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;

5) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1:

1) każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na obszarze wskazanym w § 1:

a) punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lub

b) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;

2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczane z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1, wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;

3) padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;

4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33);

5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń w przypadku:

a) zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta – 20%, warchlaki – 10%, tuczniki – 5%;

b) każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt 1;

c) każdego padłego dzika;

6) wszystkie osoby mające kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu, muszą przed wejściem do pomieszczeń gospodarskich, w których utrzymywane są świnie, stosować odpowiednie środki higieny, w tym co najmniej:

a) stosowanie dezynfekcji obuwia poprzez wejście na maty dezynfekcyjne, nasączone odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym w stężeniu zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

b) stosowanie dezynfekcji rąk środkami dezynfekcyjnymi,

c) dokonać zmiany odzieży mającej kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików.

§ 5. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

2. Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

§ 6. Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz. U. z 2012 r. poz. 1440, z późn. zm.).

§ 7. 1. Zakaz, o którym mowa w § 2 pkt 3 nie dotyczy przemieszczenia świń, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, do rzeźni położonej na obszarze, na którym zostały zarządzone środki w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

2. Powiatowy lekarz weterynarii wydając zgodę bierze pod uwagę sytuację epizootyczną oraz wskazuje trasę, wzdłuż której nastąpi przemieszczenie zwierząt, mając na względzie okoliczność, aby w żadnym momencie nie wykraczała ona poza obszar, o który mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Na obszarze wskazanym w § 1 obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.1370).

2. Na obszarze wskazanym w § 1 sposób produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego podlega regulacjom art. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.) oraz przepisom rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom (Dz. U. Nr 183, poz.1231 z późn.zm.).

§ 9. Traci moc rozporządzenie Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2014 r., poz. 776).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Lubelski

Jolanta Szołno-Koguc

Scroll to Top