Obwody łowieckie bez umów dzierżawy

Starosta bialski podjął decyzję o wypowiedzeniu w całości umowy dzierżawy dotyczącej trzech obwodów łowieckich polnych położonych na terenie powiatu bialskiego. Jest to jedna z pierwszych tego typu sytuacji w samorządzie lokalnym w Polsce.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie obwody łowieckie polne wydzierżawia starosta, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej. Realizując to zadanie, starosta bialski w marcu 2007 roku wydzierżawił obwody łowieckie polne położone na terenie powiatu bialskiego kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego w oparciu o zawarte umowy dzierżawy z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2017 r.

Ze względu na fakt, że 31 marca 2017 r. upływa termin obowiązywania umów, starosta bialski Mariusz Filipiuk uznał, że zasadne będzie dokonanie analizy realizacji obowiązków, do których zobowiązały się koła łowieckie – biorąc pod uwagę 10-letni okres dzierżawy. W szczególności ocenie zostały poddane następujące aspekty:

  • prowadzenie gospodarki łowieckiej na zasadach określonych w ustawie Prawo łowieckie oraz w oparciu o wieloletni plan hodowlany i roczny plan łowiecki. Dotyczy to w głównej mierze dzików, z uwagi na występowanie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) – którego dzik jest rezerwuarem (§ 4 pkt 1 umowy);
  • terminowe, bieżące szacowanie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania i wypłaty odszkodowań zgodnie z przepisami z uwagi na liczne skargi kierowane do starosty bialskiego przez rolników z terenu powiatu (§ 4 pkt 5 umowy).

 

Ponadto starosta bialski w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego wystąpił do wójtów z pismem o wyrażenie opinii dotyczącej współpracy kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie polne z rolnikami użytkującymi grunty na terenie poszczególnych obwodów. Analiza zebranego materiału doprowadziła do decyzji o rozwiązaniu umowy. Starosta bialski Mariusz Filipiuk poinformował o niej podczas Spotkania Noworocznego z sołtysami z terenu powiatu bialskiego, które odbyło się 26 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

 

Materiał: Starostwo Powiatowe

Scroll to Top