Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert.

OGŁOSZENIE

o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych                    
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  kultury fizycznej w 2021 roku.

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Starosta Bialski zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, (zwane dalej kandydatami), do zgłaszania się na kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko 1 kandydata.

5. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 grudnia 2020 r.

II. Kandydaci zgłaszani do prac w komisji konkursowej muszą spełniać następujące wymagania:

  1. być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej.

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

III. Zadania Komisji konkursowej:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych na realizację zadania publicznego ofert złożonych do  otwartego konkursu  z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert;

2) proponowanie przydziału środków na podstawie oceny ofert;

3) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Białej Podlaskiej.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

W celu zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej należy wypełniony formularz zgłoszenia (podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (pokój 316) lub przesłać pocztą elektroniczną skan wypełnionego formularza na adres: wsssport@powiatbialski.pl
Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

formularz zgłoszenia

Scroll to Top