Ogłoszenie o naborze organizacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r.  w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r.w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej: Ordynacja)

ogłasza

nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (KM FEPW).

Link do programu: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/fepw/ 

Nabór obejmuje wybór 12 organizacji pozarządowych do składu KM FEPW.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej  nieprzekraczalnie do 3 listopada 2022 r. (czwartek) do 23:59 na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl  wpisując w tytule ZGŁOSZENIE DO KM FEPW.

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.

Szczegółowe informacje co do warunków są zawarte w załączniku pn. „Ogłoszenie naboru KM FEPW”.

Materiały

Ogłoszenie naboru do KM FEPW
ogłoszenie​_nabór​_KM​_FEPW.pdf 0.29MB
Załącznik nr 1 – Kalendarz wyborczy
Załącznik​_nr​_1​_-​_Kalendarz​_wyborczy​_Fundusze​_europejskie​_Polska​_Wschodnia.pdf 0.03MB
Załącznik nr 2 – Formularz Zgłoszeniowy
Załącznik​_nr​_2​_Formularz​_Zgłoszeniowy.docx 0.04MB
Załącznik nr 3 – Zgoda i klauzula informacyjna
Załącznik​_nr​_3​_-​_zgoda-i-klauzula-informacyjna.pdf 0.26MB
Procedura wyboru do KM
Uchwala​_83​_Załącznik​_nr​_1​_Procedura​_wyboru​_do​_KM​_(1).pdf 0.62MB

Scroll to Top