OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 20 lutego 2020 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w obrębie GRABANÓW gmina Biała Podlaska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 793, 794 i 796, dla których Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi Księgę wieczystą Nr LU1B/00089371/9.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione niezabudowane nieruchomości, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska są położone w terenie upraw polowych i częściowo w strefie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, obecnie użytkowane rolniczo.

L.p. Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów
Powierzchnia

 / ha /

Wysokość czynszu dzierżawnego w zł/rok Wadium

/zł/

Minimalne postąpienie /zł/
1 793 0,6039 410,00 50,00 10,00
2 794 1,1323 780,00 80,00 10,00
3 796 9,8290 6 360,00 640,00 70,00

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości podanej w tabeli stanowiącej 10 % ceny wywoławczej do kasy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 pokój nr 37 lub na rachunek Starostwa Powiatowego  w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Białej Podlaskiej Nr 86 1090 2590 0000 0001 4386 2835  do dnia 18 marca 2020 r. podając numer ewidencyjny nieruchomości, której wadium dotyczy.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.
  • Wszystkie opłaty publiczno-prawne związane z przedmiotem dzierżawy zobowiązany będzie ponosić Dzierżawca.
  • Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 1000  w  budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Brzeska 41, I piętro, pokój nr 121.
  • Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul Brzeska 41, pok. nr 242, II piętro, tel. (83) 351 13 81. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w sposób, w jaki ogłoszono przetarg.
Scroll to Top