Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

 OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017  zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej  finansowanego z budżetu Powiatu Bialskiego.

1) rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formie wsparcia:

a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 18.000,00 zł.

Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

www.pcpr.powiatbialski.pl

Scroll to Top