Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku publicznego zadania w zakresie kultury fizycznej

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi poprzez jego wsparcia finansowe w formie dotacji.

I. Rodzaj zadania

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2018.

 II. Wysokość środków publicznych

Wysokość środków zaplanowanych na dofinansowanie zadania w 2018 r. wynosi 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 (kwota może ulec zmianie).

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych oraz podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej.
  W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.
 3. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagane jest wykazanie min. 10% finansowania zadania z innych źródeł;
 4. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt wpisowego za 1 uczestnika.
 5. W przypadku wykazania wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków), wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. Wolontariat to, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna, dobrowolna praca.
 6. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między tymi organizacjami oraz podział praw
  i obowiązków każdej z organizacji.
 7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba zakupionych materiałów itp.).
 8. Podpisy pod ofertą, załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  z innego rejestru, ewidencji. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy lub pieczątki muszą w sposób czytelny określić uprawnione osoby. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury udzielania dotacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż

Pouczenie

 1. Ofertę oraz załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu.
 2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisywania nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 6. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 7. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być zrealizowane w ciągu 2018 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dotacji.
 2. Warunkiem realizacji zadania. jest organizacja współzawodnictwa obejmującego szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w minimum sześciu dyscyplinach sportu, w tym przeprowadzenie Bialskiej Ligi Szachowej.
 3. W przypadku nieuzyskania pełnej wysokości dotacji wnioskowanej w ofercie istnieje
  możliwość  realizacji zadania w ograniczonym zakresie i oferent może dokonać
  w wyznaczonym czasie stosownych zmian w ofercie.
 4. W ramach realizacji zadania z udzielonej dotacji mogą być sfinansowane tylko koszty
  kwalifikowane:

1)  obsługa sędziowska ,

2)  obsługa techniczna  (dowóz niezbędnego sprzętu, spikerka, sekretariat zawodów, itp.)

3)  obsługa medyczna ,

4)  wynajem obiektów sportowych,

5)  wydanie kalendarza imprez sportowych,

6)  przewóz zawodników na zawody rangi ponadpowiatowej,

7)  materiały biurowe,

8)  nagrody,

9)  ubezpieczenie,

10) koszty związane z obsługą i administracją zadania do 20% wysokości udzielonej dotacji ( wynagrodzenia, koszty lokalowe, telefon, internet)

11)  inne koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego projektu;

V. Termin składania ofert

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na obowiązującym formularzu
(wzór określony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r.) bądź przesłanie jej za potwierdzeniem odbioru do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 (liczy się data wpływu ). Termin składania ofert upływa dnia 29 grudnia 2017 r.  Oferta powinna być w opisanej kopercie z podaniem nazwy oferenta z dopiskiem „Konkurs – kultura fizyczna 2018”

 VI. Tryb i termin wyboru ofert

 1. W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Zarząd Powiatu powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
 2. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej https://www.powiatbialski.eu/ w terminie do dnia 5stycznia 2018 roku.
 4. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji Konkursowej.
 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego

VII. Kryteria wyboru ofert

 1. W I etapie oceny oferty pod względem formalnym zostaną wzięte pod uwagę następujące wymogi:

1)   Czy oferent jest organizacją pozarządową, lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy?

2)   Czy jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu?

3)   Czy oferta jest złożona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby?

4)   Czy oferta jest wypełniona w sposób rzetelny, w języku polskim, maszynowo/komputerowo i przedłożona w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty?

5)   Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu?

6)   Czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki?

7)   Czy zapisy zawarte w ofercie wzajemnie się nie wykluczają?

8)  Czy przewidziano wymagany wkład własny?

Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.

 1. W II etapie Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem merytorycznym, tj.:

1)  możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

2)  przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)  proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne,

4)  uwzględniania planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków,

6)  uwzględniania analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

VIII. Zrealizowane przez powiat bialski w roku 2016 i w roku 2017 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2016 zaplanowano środki finansowe:

w kwocie 45000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert  przekazano  organizacji pozarządowej pełną kwotę dotacji.

W roku 2017 zaplanowano środki finansowe:

w kwocie 53000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
Z tego przekazano  organizacjom pozarządowym 48000 zł po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert  i 4200 zł  na realizację ofert złożonych przez organizacje z własnej  inicjatywy.

formularz oferty

 

 

Scroll to Top