Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

 OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019  zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1) rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:

a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz  dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.

b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 10.000,00 zł.

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 18.000,00 zł.

2) rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2018 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 571.000,00 zł.

a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 565.000,00 zł.

b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania  chronionego  utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi 6.000,00 zł.

Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

www.pcpr.powiatbialski.pl

Scroll to Top