Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1 . rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:

a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 10000,00 zł.,

b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 19000,00 zł.,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 19000,00 zł.,

d) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w sytuacjach kryzysowych dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz szkoleń – 10000,00 zł.

2. rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia :

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi  – 697000,00 zł.,

a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 690000,00 zł.,

 b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzeni mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi 7000,00 zł..

 Szczegóły w uchwale dot. ogłoszenia konkursu.

Wzór oferty na realizację zadania publicznego – wersja edytowalna

Scroll to Top