Ogoszenie o rokowaniach z dnia 3 listopada 2014 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego

położonej w mieście Terespol obręb 0002-Błotków przy ulicy Wojska Polskiego 99 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2119/1 o pow. 0,1904 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi Księgę wieczystą Nr LU1B/00032174/4.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Działka jest zabudowana budynkiem murowanym I- piętrowym mieszkalno-usługowym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 195,24 m2. Wybudowany został w 1975 r. w technologii tradycyjnej o funkcji mieszkalnej, ostatnio był zaadoptowany na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Terespolu. Ściany zewnętrzne murowane z cegieł pełnych, gr.0,38 cm, obustronnie tynkowane. Stropy typu Kleina. Podłogi drewniane. Posadzki betonowe w piwnicy, pozostałe terakotowe i lastrykowe. Schody żelbetonowe z okładziną lastrykową. Okna PCV nowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe nowe. Ogrzewanie centralne z własnej kotłowni usytuowanej w piwnicy, woda z wodociągu miejskiego, ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Budynek monitorowany. Parter dostępny dla niepełnosprawnych poprzez podjazd. Nieruchomość usytuowana przy drodze utwardzonej, z ciągiem pieszym, głównej ulicy miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, usług i handlu. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, ogrodzona metalowym płotem z utwardzonym wjazdem, parkingiem z nasadzeniami drzew ozdobnych oraz starych drzew owocowych. W tylnej części działka stanowi łąkę i sąsiaduje z ciekiem wodnym.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością usług nieuciążliwych.
Sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
I przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbył się dnia 22 sierpnia 2013 r., II przetarg odbył się dnia 03 grudnia 2013 r., III przetarg odbył się dnia 21 marca 2014 r. i czwarty przetarg odbył się dnia 02 lipca 2014 r.
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000,00 zł.
2.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących Zgłaszającego, jedynie z opisem nieruchomości, której dotyczą rokowania, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 41, III piętro , pok. nr 316 do dnia 08 grudnia 2014 r.
3. Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, I piętro, pokój nr 121.
4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu PLN w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 20 000,00 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w Banku Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Białej Podlaskiej Nr 56 1500 1331 1213 3001 4241 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 2014 r. (decyduje data wpływu na konto Starostwa). W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż której zaliczka jest wpłacona oraz określenie podmiotu, który przystąpi do rokowań i na rzecz którego nastąpi zbycie nieruchomości, w przypadku wygrania rokowań:
– okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
– przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do rokowań przystępuje tylko jeden ze współmałżonków;
– przedłożenie aktualnego dokumentu (KRS), z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w rokowaniach ( dotyczy przystąpienia do rokowań osoby prawnej).
5. Zaliczka wpłacona przez osobę, której oferta zostanie przyjęta, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom, których zgłoszenia nie zostaną wybrane, wpłacona zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie tj. nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.
6. Zgłoszenie pisemne do rokowań powinno zawierać :
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, warunki nabycia nieruchomości;
– kopię dowodu wpłaty zaliczki.
7. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości, od zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych oraz podatków ponosi nabywca nieruchomości.
8. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej może unieważnić rokowania w przypadku naruszenia warunków regulaminu rokowań. Zarząd Powiatu może odwołać rokowania z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu rokowań do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej : https://www.powiatbialski.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz procedury przeprowadzania rokowań można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 41, pokój nr 432 lub pod nr tel. /83/ 351 13 81.

Scroll to Top