Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Starosta Powiatu Bialskiego wykonując postanowienia art. 38a ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), 3 października 2018 roku zarządził posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku celem zaopiniowania pracy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej za 2017 rok.

W posiedzeniu uczestniczyli  zgodnie z zarządzeniem nr 13 Starosty Bialskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku zmieniającym zarządzenie nr 29 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, stali członkowie organu.

Informacje wskazane przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu bialskiego za 2017 rok wskazują, że sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu bialskiego jest zadowalająca. Jednakże wymaga ona utrzymania stałego nadzoru z racji położenia geograficznego, jak i znaczenia klimatycznego i potencjału epidemicznego zgłaszanych chorób zakaźnych.

W 2017 na terenie powiatu bialskiego odnotowano 5050 zachorowań na choroby zakaźne i 8 zgonów z powodu chorób zakaźnych. Wśród chorób podlegających zgłaszaniu nie odnotowano zachorowań na: WZW typu B, błonicę, dur brzuszny, dury rzekome, wściekliznę, tularemię, listeriozę, włośnicę, tężec, czerwonkę, OPV, AIDS, chorobę wywołaną przez H. influenzae, chorobę meningokokową, inne wirusowe zapalenie mózgu, KZM, rzeżączkę i inne bakteryjne zatrucia pokarmowe. Zarejestrowano również spadek liczby zachorowań na: WZW typu C, wirusowe zapalenie opon mózgowych, kiłę,  różę, boreliozę, biegunki i zapalenia żołądkowo – jelitowe BNO o prawdopodobnym zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2, gruźlicę oraz wzrost liczby zachorowań na: choroby wywołane przez S. penumoniae, lambliozę, salmonelozę, inne bakteryjne zakażenia jelitowe, wirusowe zakażenia jelitowe, ospę wietrzną, płonicę, zachorowania grypopodobne i zakażenie HIV.

W kontekście wykonawstwa szczepień ochronnych na terenie powiatu bialskiego dyrektor PSSE zwrócił uwagę na zadawalającą sytuację epidemiologiczną w jednostkach chorobowych, przeciwko którym prowadzi się systematyczne szczepienia ochronne według Programu Szczepień Ochronnych (PSO). W 2017 r. rozszerzono PSO o szczepienia p/pneumokokom dla populacji dzieci urodzonych po 31.12.2016 r.

Odnośnie do wód produkowanych przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia oraz indywidualne ujęcia, prelegent oznajmił, że spełniają one kryteria określone w przepisach prawa. W ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru do badań laboratoryjnych sanepid pobrał łącznie 364 próbki wody do spożycia, z czego 82 zostało zakwestionowane. W stosunku do lat ubiegłych wzrosła liczba zakwestionowanych próbek wody.

Według stanowiska dyrektora wzrost liczby przekroczonych próbek spowodowany był m.in. pogarszającym się stanem technicznym ujęć, trwającymi remontami oraz brakiem właściwego nadzoru nad pracą urządzeń uzdatniających. Ponadto zwrócił uwagę, że producenci wody powiatu bialskiego są bardzo zróżnicowani pod kątem merytorycznym. W związku z powyższym coraz więcej podmiotów nawiązuje współpracę ze specjalistami w zakresie technologii uzdatniania wody.

Na podstawie sprawozdań z badań wody wykonanych w 2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Białej Podlaskiej wydał roczne oceny jakości stwierdzające przydatność wody do picia.

W zakresie kontroli obiektów użyteczności publicznej (zarejestrowanych na terenie powiatu 260) sanepid przeprowadził inspekcję kontrolną wobec 228 obiektów. Najwięcej nieprawidłowości sanepid stwierdził w obiektach świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej. W stosunku do właścicieli tych zakładów podejmowano działania represyjne (mandaty, zalecenia pokontrolne, decyzje administracyjne).

Stan sanitarny zakładów pracy nadzorowanych przez służby sanitarne, systematycznie się poprawia. Jak stwierdził dyrektor, zauważalna staje się zmiana podejścia pracodawców do zagadnień związanych z higieną pracy. W roku 2017 „Sekcja Higieny Pracy” skontrolowała 112 zakładów pracy (zatrudniających 4177 pracowników). Łącznie przeprowadzono 145 kontroli. W roku sprawozdawczym poprawie uległ również stan sanitarno-techniczny placówek oświatowo-wychowawczych. Nie mniej nieustannym problemem w placówkach oświatowych pozostaje brak gabinetów profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Organ Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, po zapoznaniu się z wypracowanymi rezultatami pracy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej za 2017 rok, zaopiniował działalność jednomyślnie pozytywnie.

tekst: Sławomir Wierzbicki

Scroll to Top