Powiat bialski wspomaga rozwój i kształcenie zawodowe

Powiat bialski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu Zawodowcy z powiatu bialskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Dzięki realizacji projektu wzrośnie potencjał zawodowy 478 uczniów oraz 36nauczycieli pięciu szkół prowadzonych przez Powiat Bialski:

  • Szkoła Branżowa I-go stopnia  i Zespół Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim,
  • Zespół Szkół w Janowie Podlaskim,
  • Zespół Szkół w Małaszewiczach

Poprzez zaplanowane w projekcie działania: kursy, szkolenia, zajęcia dodatkowe, doradztwo zawodowe, staże i studia podyplomowe uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje, podniosą kompetencje i zdobędą doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami regionalnego i krajowego rynku pracy. Poddane adaptacji i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne zostaną również pracownie szkolne.

Realizacja projektu potrwa do 31.08.2023 r.

Łączna kwota projektu to 4 407 765, 45 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 3 966 467,05 zł , a wkład finansowy powiatu 441 298,40 zł.

Scroll to Top