Powiat zrealizuje wkrótce kolejne ważne projekty

15 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się podpisanie umowy dotyczącej projektu pn. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków DPS w Konstantynowie, która obejmie budynek 3A, 3B, stołówkę, kotłownię i kaplicę. Dodatkowo zamontowana będzie instalacja OZE (odnawialne źródła energii) – pompy ciepła woda-powietrze. Zakres projektu obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych
i wewnętrznych, ocieplenie stropodachów, modernizacja instalacji CO, wymiana okien i drzwi, montaż nawiewników okiennych, instalacja OZE oraz wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku.

Całkowita wartość projektu to 2 260 137,03 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 1 646 356,82 zł. Wkład powiatu bialskiego to suma 613 780,21 zł. Przewidywany termin zakończenia projektu to koniec września 2020 roku. Powiat bialski reprezentowali starosta bialski Mariusz Filipiuk i wicestarosta Janusz Skólimowski, a także skarbnik powiatu Krystyna Laszuk.

 

Wkrótce w powiecie bialskim realizowane będzie kolejne istotne zadanie oświatowe. Włodarze powiatu podpisali już umowę na realizację projektu o nazwie Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski. Zadanie zostanie wykonane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół w Małaszewiczach.

Realizacja projektu będzie niezbędnym czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest bowiem zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku. Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności Publicznej, a także powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii.

Grupę docelową stanowią pracownicy i uczniowie placówek oświatowych objętych projektem.

Zakres prac budowlanych w poszczególnych szkołach obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu i ścian poszczególnych budynków wchodzących
w skład kompleksów szkół.

Wartość projektu opiewa na 2 235 849,31 zł, z czego dofinansowanie to 1 308 597,36 zł, a wkład własny powiatu 927 251,95 zł. Planowane zakończenie realizacji to grudzień  przyszłego roku.

Scroll to Top