Powiatowy Konkurs Plastyczny -„WIELE DRÓG, JEDEN CEL”

 1. Organizator konkursu:

– Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu.

 1. Cele konkursu:

– poszerzenie oferty działań Klubu Olimpijczyka,

– promocja sportu,

– pobudzanie wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej,

– uświetnienie Jubileuszu 100 – lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

– promowanie młodych talentów w dziedzinie plastyki.

III. Temat Konkursu:

Tematem prac mogą być:

 1. „Wartości i szlachetne ideały”: pracowitość, uczciwość, solidarność czy fair play.

lub

 1. „Wiele dróg, jeden cel”

„Do sukcesu, na szczyty kariery (w sporcie i w żuciu!) wiedzie wiele dróg, często długich i pokrętnych, ale warto je pokonywać – dla siebie i dla innych!”

Tę prawdę postarajcie się wyrazić w swoich pracach plastycznych. Bo drogi wiodące do sukcesów są naprawdę różne. Mogą to być: praca, pot, łzy, wzloty i upadki, kontuzje, przegrane i wiele, wiele innych. Mogą być przeciwności atmosferyczne: wiatr, burza, mróz czy słońce i dosłownie: może to być kręta droga, droga pod górkę, kamienista droga czy droga po schodach. Przeszkody, które tkwią w nas: strach, trema, brak wiary czy niska samoocena. Wszystko zależy od waszej inwencji twórczej, na którą liczymy!

Oba tematy prac mogą dotyczyć życia sportowego lub „normalnego”, pozasportowego!

Wybór należy do autora!

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Konkurs adresowany jest do amatorów sztuki plastycznej. Odbywać się będzie w trzech grupach wiekowych:
 1. uczniowie szkół podstawowych klasy I – IV,
 2. uczniowie szkół podstawowych klasy V – VIII i gimnazjów klasy III
 3. szkół ponadpodstawowych
 4. Uczestnik konkursu zgłasza pracę wykonaną samodzielnie i nigdzie nie publikowaną.
 5. Prace zgłoszone do konkursu należy podpisać godłem (pseudonimem), zaś dane o autorze (imię i nazwisko, klasa, szkoła, telefon, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym godłem.
 6. Kategorie:

– rysunek, malarstwo, kolaż

– grafika komputerowa

 1. Maksymalne wymiary prac:A4, A3
 1. Prace, które przekroczą powyższe parametry nie będą przyjęte do konkursu.
 2. Organizator wykluczy z udziału w konkursie prace, które naruszają obowiązujące w Polsce przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe.
 3. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 kwietnia 2019 roku. Prace należy przesyłać na adres: Klub Olimpijczyka, ul. Wojska Polskiego 88, 21 – 550 Terespol.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promujących konkurs.
 5. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz szkoły na stronie internetowej: www.klubolimpijczyka.duchu.net oraz na wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących konkursu, które przekazane zostaną przez organizatora mediom.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Informacje takie jak: adres zamieszkania, telefon służą jedynie do celów związanych z organizacją konkursu i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
 7. Zasady udziału w konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

VII. Nagrody:

– Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami.

– Fundatorem nagród jest Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie.

– Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas XI Katyńskich Powiatowych Biegów Przełajowych w Terespolu 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00.

Scroll to Top