Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białej Podlaskiej

Informacje ogólne:

Ewa Tymoszuk
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 351-13-67
prk@powiatbialski.pl

PONIŻEJ NUMERY TELEFONÓW I ADRESY INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCE POMOC W ZAKRESIE OCHRONY KONSUMENCKIEJ

1)    infolinia konsumencka UOKiK 801 440 220

2)    sprzedaż, nieuwzględnione reklamacje – Inspekcja Handlowa, ul Brzeska 41, Biała Podlaska, pok.333, tel. 83 343 25 35

3)    bankowość i ubezpieczenia – Biuro  Rzecznika  Finansowego, Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

– z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.) dyżur odbywa się pod nr telefonu 22 333 73 28,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

– z zakresu rynku bankowego i kapitałowego- nr telefonu 22 333 73 25,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

4)    operatorzy telekomunikacyjni, Internet, usługi pocztowe-

Urząd Komunikacji Elektronicznej  w Lublinie

  1. ul. Zana 38 C, 20-601 Lublin, 81 743 40 43, e-mail: lublin@uke.gov.pl

5)    świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej i gazu-
Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie

Al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin

tel.: 81 476 22 01 e-mail: lublin@ure.gov.pl

————————————————————————–

Do zadań Rzecznika należy:

– Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.

– Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

– Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.

– Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

– Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.

– Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego.

– Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

– Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Rzecznik ma kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Jest organem  który swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi próbuje doprowadzić do kompromisu  pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Właściwość miejscowa rzecznika:

Rzecznik udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Powiatu Bialskiego.

Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę o następującej treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta a nie jego miejsce zameldowania”

Konsumenci z innych powiatów winni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w Starostwach Powiatowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.

Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o interwencję w zakresie ochrony praw konsumenta

Użyteczne linki:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl

Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich http://www.skp.pl

Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii http://www.ure.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej http://www.uke.gov.pl

Arbiter Bankowy http://www.zbp.pl

Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej http://www.giih.gov.pl

Scroll to Top