PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Decyzją nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 stycznia 2015 r. wprowadzono Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej dotychczas funkcjonujący jako Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej.
O dofinansowanie w ramach tego Programu mogą ubiegać się także stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
W ramach Programu realizowane mogą być zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych służących klubom sportowym co najmniej przez okres 3 lat przed dniem złożenia wniosku inwestycyjnego do Ministerstwa.
Zadanie inwestycyjne musi dotyczyć obiektu, wpisującego się bezpośrednio lub pośrednio w sporty uprawiane w danym klubie sportowym.
Dofinansowanie w ramach programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 1 mln złotych.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 2 do 27 lutego 2015 r. Wniosek składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT;
https://wnioski.msit.gov.pl/
Inne istotne informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Scroll to Top