Projekt „Energetyczni kreatorzy zmian”

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, które odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2011 roku w Białej Podlaskiej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 41.

Honorowy patronat nad seminarium objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, a także Pan Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski oraz Pan Lucjan Kotwica – Starosta Radzyński. 

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania z terenu powiatów bialskiego i radzyńskiego.

Główne cele seminarium są następujące:

  • prezentacja wyników badań socjologicznych przeprowadzonych przez TNS OBOP wśród mieszkańców 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego ukazujących ich nastawienie do przewidywanej zmiany gospodarczej związanej z rozwojem branży energetyki odnawialnej, chęci współtworzenia tej zmiany oraz poziom ich wiedzy o odnawialnych źródłach energii (OZE),
  • prezentacja wyników analiz opracowanych dla ww. powiatów, m.in.: potencjału OZE, możliwości wykorzystania tego potencjału i najkorzystniejszych 20 projektów możliwych do realizacji związanych z wykorzystaniem OZE i/lub poprawiających efektywność energetyczną (EE) z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących energię produkowaną z OZE dla każdego z ww. powiatów;
  • zainicjowanie współpracy uczestników w ramach partnerstw lokalnych i przygotowanie ich do współpracy w dalszej części realizacji projektu, w tym w szczególności do udziału w konkursie na najlepszą lokalną koncepcję rozwoju wykorzystującą potencjał OZE i poprawę EE;
  • przygotowanie partnerstw – laureatów konkursu do opracowywania i realizacji powiatowych strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE;
  • zapoznanie uczestników z ideą projektu i działaniami projektowymi adresowanymi do jst i organizacji pozarządowych.

W trakcie części warsztatowej uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności związane, m.in. z: tworzeniem koalicji branżowych, zasadami komunikacji w społeczności lokalnej, pokonywaniem barier na drodze do zmiany gospodarczej i planowaniem strategii zarządzania zmianą gospodarczą.

Po zakończeniu seminariów zostanie ogłoszony konkurs na najlepszą lokalną koncepcję rozwoju wykorzystującą potencjał OZE i poprawiającą EE opracowaną przez lokalne partnerstwa, które zainicjują współpracę w trakcie seminariów.

Spośród lokalnych pomysłów zostaną wybrane najlepsze koncepcje rozwoju zgłoszone przez partnerstwa utworzone na poziomie powiatu. Trzy zwycięskie partnerstwa – laureaci konkursu (po 12 osób z każdego partnerstwa) wezmą udział w 2 krajowych wizytach studialnych związanych z OZE i EE, seminariach rozwijających współpracę w ramach partnerstw, a także opracują powiatowe strategie zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE i poprawy EE. Laureaci konkursu i ich lokalne koncepcje rozwoju będą promowani jako dobre praktyki regionalne na portalu projektu i w trakcie konferencji, która odbędzie się w Lublinie w 2012 roku

Organizacja seminarium jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, ekologiczne materiały promocyjne (teczkę, długopis biodegradowalny, pen drive i smycz) i poczęstunek w trakcie seminarium.

Liczba uczestników seminarium jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na nr fax 81 710 19 01 lub adres e-mail: o.pliszczynska@fundacja.lublin.pl . Oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami proszę przesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74A, I piętro, 20-094 Lublin podając nazwę projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji o projekcie na portalu projektowym www.energetycznikreatorzyzmian.pl .

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Olgą Pliszczyńską – Ekspertem ds. promocji i rekrutacji, tel. 81 710 19 24, e-mail: o.pliszczynska@fundacja.lublin.pl.

Scroll to Top