Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” edycja 2021

W dniu 3 marca 2021 r. Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk oraz Wicestarosta Bialski Pan Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz, podpisali umowę na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 w domach pomocy społecznej” nr : POWR .02.08.00-00-0108/20 ., współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Łączna wnioskowana wartość grantu to 318.304,00 zł., w tym: dotacja bieżąca:

  1. ze środków UE 268.266,61 zł.
  2. ze środków budżetu państwa 50.037,39 zł.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID – 19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków  COVID – 19.

W ramach w/w grantu Domy Pomocy Społecznej otrzymają:

  • Dom Pomocy Społecznej w Kozuli – 177.832,00
  • Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie – 96.772,00
  • Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach – 43.700,00

Otrzymane granty zostaną wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, które pozwolą na odpowiednie dezynfekowanie i zabezpieczenie powierzchni i urządzeń, a tym samym zmniejszy ryzyko zakażenia.

Scroll to Top