"Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski"

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.4.2011.MM  Biała Podlaska dnia 11.03.2011

„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania. (99,6MB).


 Biała Podlaska dnia 24.03.2011

Wyjaśnienie Nr 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska dnia 12.04.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

 Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top