REGULAMIN TERENU IMPREZY POD NAZWĄ „XX Dożynki Powiatowe w Drelowie 2018”

REGULAMIN TERENU IMPREZY POD NAZWĄ
XX Dożynki Powiatowe
w DRELOWIE 2018”

Miejsce imprezy: plac zieleni przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drelowie ul. Ogrodowa 2

Termin: 02 wrzesień 2018 r.

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504; zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywających na niniejszym obiekcie, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 1. Zakaz wstępu na obiekt – teren imprezy masowej, dotyczy osób:
 • znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 • wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;
 • wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki;
 • osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty);
 • małoletnich, bez opieki dorosłych opiekunów.
 1. Z obiektu – terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które: zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób;
 • pomimo zakazu weszły lub wniosły środki lub przedmioty wymienione w ppkt. 1c
 1. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych. Członkowie służby porządkowej organizatora, zatrudnieni we współpracującej z organizatorem koncesjonowanej agencji ochrony osób i mienia, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są upoważnieni i zobowiązani do:
 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • przeglądanie zawartości bagaży oraz odzieży osób w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 1b,
 • nie wpuszczenia na teren imprezy osób wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • nie wpuszczanie na teren imprezy osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w ppkt. a), b) lub c);
 • wydawania poleceń porządkowych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy;
 • wzywania uczestników naruszających prawo lub obowiązujące na imprezie regulaminy, do zaniechania stwierdzonych naruszeń;
 • wzywania do niezwłocznego opuszczenia imprezy osób nie reagujących na polecenia porządkowe ani wezwania do zaniechania naruszeń prawa lub obowiązujących na imprezie regulaminów;
 • usunięcia z terenu imprezy za pomocą chwytów obezwładniających, transportowych lub innych podobnych technik obrony osób nie reagujących na wezwanie do niezwłocznego opuszczenia terenu imprezy;
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, sprawców przestępstw lub wykroczeń popełnionych w trakcie trwania imprezy, albo osób stwarzających w sposób bezprawny bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronienia mienia.
 1. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym osoby wymienione w ppkt. 1b, 1c, 1d,1e, 2a, 2b zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 2. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobre osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 3. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 4. Uczestniczy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 5. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadania takich urządzeń w trakcie imprezy.
 6. Uczestniczy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawne określone – tabela nr 1 rozporządzenie MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 r. w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).
 7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie – terenie imprezy powinny:
 • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
 • unikać paniki;
 • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów;
 • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
 • nie utrudniać dojazdu służb ratowniczych.
 1. Uczestniczy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczanie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej. Każde podjęte działanie, przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 2. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych miejsc, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba porządkowa organizatora imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez wykonawcę, zdarzeń losowych, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 5. a) w siedzibie organizatora – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej .
 6. b) w punkcie informacyjnym podczas imprezy;
 7. c) na barierkach ochronnych przy wejściach na imprezę masową.

 

Scroll to Top