Regulamin „XX Dożynki Powiatowe w Drelowie 2018”

REGULAMIN 

XX Dożynki Powiatowe  w Drelowie 2018

Drelów, 2 wrzesień 2018 r.

plac zieleni przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drelowie ul. Ogrodowa 2

Informacja ogólna

XX Dożynki Powiatowe Drelów 2018 jest wydarzeniem rozrywkowo – artystycznym organizowanym na. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Kontrola wejścia na teren organizowanej imprezy,

• Organizator imprezy zastrzega sobie wyłącznie prawo do decydowania o wpuszczaniu na teren pojazdów.

• Wstęp na teren imprezy jest wolny.

• Służba porządkowa ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości.

• Służba porządkowa ma uprawnienia do sprawdzania osób pod kątem ewentualnego zagrożenia z powodu spożycia alkoholu, środków odurzających, wnoszenia broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych.

• Organizator ma prawo wydalenia osób nie poddających się kontroli przez służby porządkowe, nietrzeźwych lub stwarzających ryzyko spowodowana niebezpieczeństwa.

 Zachowanie na terenie organizowanej imprezy

• Każdy, kto przebywa na ww. terenie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.

• Widzowie, zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatora imprezy, służb technicznych, porządkowych i ochrony oraz policji, straży pożarnej oraz służby medycznej.

• Służby ochrony, porządkowe i techniczne na powyższych terenach zobowiązane są do utrzymania w stanie wolnym wejść (wjazdów i wyjazdów) oraz dróg i przejść ewakuacyjnych.

 Zakazy

1. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA:

a) napojów alkoholowych,

b) wszelkiego rodzaju broni i amunicji,

c) przedmiotów o znacznych gabarytach (drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie)

d) butelek szklanych i plastikowych oraz naczyń szklanych,

e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

g) drzewców do flag lub transparentów,

h) instrumentów do wytwarzania hałasu,

i) „kominiarek” mogących utrudniać identyfikację przez służby ochrony, porządkowe, techniczne i policję,

j) wprowadzania (wwożenia zwierząt).

2. PONADTO ZAKAZUJE SIĘ:

a) poruszania się na terenie imprezy samochodami z wyjątkiem dróg dojazdowych i parkowania samochodów poza miejscami parkingowymi. Wjazd i parkowanie samochodami poza miejscami wyznaczonymi, dozwolony jest wyłącznie na podstawie specjalnego zezwolenia, wydanego przez organizatora,

b) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,

c) rozpalania ognisk, wstrzeliwania fajerwerków i kul świecących,

d) dokonywania napisów na ścianach budynków, ich malowania i oklejania,

e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu,

f) niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci itp.,

g) łamania, wyrywania i wykopywania i niszczenia zieleni.

 Odpowiedzialność

Za nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie i naruszenie porządku publicznego wobec osób winnych mogą być podjęte następujące sankcje:

a) wezwania do opuszczenia imprezy,

b) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

c) usunięcia z miejsca imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

Niniejszy regulamin obowiązuje na oznaczonym obszarze terenu placu zieleni przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Drelowie ul. Ogrodowa 2 w dniu 2 września 2018r., w godzinach trwania atrakcji programowych (patrz program imprezy).

Sposób udostępniania regulaminu:

a) w siedzibie organizatora – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej;

b) w punkcie informacyjnym podczas imprezy;

c) na barierkach ochronnych przy wejściach na imprezę masową.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r.. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 62

 Organizator

Scroll to Top