Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1071L Ortel Królewski – Łomazy …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.3422.10.2012  Biała Podlaska dnia 04.04.2012

Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1071L Ortel Królewski – Łomazy (ul. Kozłowska w Łomazach) od km 10+444 do km 11+378 o długości 0,934 km.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


 

Biała Podlaska dnia 23.04.2012

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Treść zawiadomienia.

Scroll to Top