Rok Lasów Polskich w Powiecie Bialskim

Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las.

 Rada Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr LXIII/419/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku zajęła stanowisko dotyczące ustanowienia Roku 2024 Rokiem Lasów Polskich w Powiecie Bialskim. Jest to świadectwo dostrzeżenia potrzeby ochrony ekosystemów leśnych, ale również uhonorowanie pracy tych, którzy las sadzą, uprawiają, pielęgnują, przede wszystkim leśników, ale też wszystkich właścicieli lasów.

Lasy zajmują 29,6% powierzchni naszego kraju, a Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza ponad 7,3 mln ha. Pozostała część jest w posiadaniu innych właścicieli (np. samorządy, osoby fizyczne). Właściciele lasów mają swoje prawa i obowiązki, wynikające z ustawy o lasach z 28 września 1991 roku. Określa ona zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową.

Gospodarowanie w lasach niepaństwowych odbywa się na podstawie uproszczonego  planu urządzenia lasu lub decyzji starosty, która wydawana jest z kolei na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Z tych dokumentów dowiemy się, ile drewna możemy pozyskać z danego lasu. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach będących własnością prywatną sprawuje więc starosta. Oczywiście nie robi tego osobiście, a zleca specjalistom. W 70 % starostw w Polsce takimi specjalistami są leśnicy z Lasów Państwowych. Tak jest również w naszym powiecie. Szczegółowe zasady tego nadzoru określa porozumienie zawarte między starostą a właściwym dla danego obszaru nadleśniczym. Porozumienia dla naszego powiatu są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Lasy to najbardziej złożone ekosystemy lądowe – zespół organizmów roślinnych, zwierzęcych i grzybów oraz ich środowisko życia, czyli siedlisko.  Ustawa o lasach precyzuje, że celem gospodarki leśnej jest zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.  Niezwykle ważna jest ochrona lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej oraz  zachowanie leśnych zasobów genetycznych. Chronimy  lasy również dla ich walorów krajobrazowych i na potrzeby nauki.

Wartościowe przyrodniczo i kulturowo lasy stanowią część naszego dziedzictwa narodowego. Najcenniejsze z nich zostały objęte ochroną w rezerwatach przyrody oraz parkach narodowych.  Na szczególną uwagę zasługuje tu Białowieski Park Narodowy, który opiekuje się najstarszym naturalnym ekosystemem leśnym w Europie, jedynym polskim obiektem przyrodniczym wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. W naszym województwie mamy dwa parki narodowe, chroniące ekosystemy leśne: Poleski Park Narodowy oraz Roztoczański Park Narodowy.

Z okazji Roku Lasów Polskich w Powiecie Bialskim wiele instytucji zadeklarowało organizację wydarzeń wpisujących się w jego obchody. Opublikujemy również serie artykułów poświęconych tej tematyce.

Rok Lasów Polskich

Scroll to Top