Rozpoczyna się nabór wniosków w Programie KLUB

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r.

Wniosek należy sporządzić na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl.
Wypełniony formularz trzeba przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku oraz przesłaniu na skrzynkę podawczą, należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa,
ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2019”. Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wniosek przesłany w wersji papierowej musi być zgodny z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 350, (22) 24 43 214, (22) 24 47 319, (22) 24 47 358, (22) 24 43 165.

Scroll to Top