Sprawozdanie z realizacji w 2010 roku "programu współpracy z organizacjami pozarządowymi …

Załącznik do uchwały Nr … 
Rady Powiatu w Białej Podlaskiej  
z dnia 16 maja 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 ROKU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ NA 2010 R.”

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 zaplanowana została w programie współpracy uchwalonym przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej dnia 30 listopada 2009 roku.
W 2010 roku współpraca Powiatu z podmiotami programu była prowadzona w formach finansowych i pozafinansowych, i obejmowała:

 

1. Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W budżecie powiatu na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w tej formie przeznaczono kwotę ogółem 69 500 zł, z tego:

 1. 56 000 na zadania w zakresie kultury fizycznej, tj.: organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2010 oraz organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki pływania dla młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez powiat bialski,
 2. 3 500 zł na zadania w zakresie turystyki, tj.: organizacja imprez na orientację, rajdów turystycznych oraz innych imprez promujących walory powiatu bialskiego,
 3. 10 000 zł na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji., tj.: wsparcie organizacji imprez kulturalnych Powiatu Bialskiego – 5 000 zł oraz wsparcie wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego Powiatu Bialskiego – 5000 zł.

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłosił otwarty konkurs ofert w dniu 23 listopada 2009 r. 
Z zakresu kultury fizycznej na realizację w/w zadania publicznego wpłynęła jedna oferta od Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego na kwotę 56 000 zł. Z zakresu turystyki wpłynęła jedna oferta od Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orientalik” w Żeszczynce w wysokości 1 500 zł na organizację XVII Wiosennych Marszów na Orientację „WIOSNO 2010″ o Puchar Starosty Bialskiego.
Obie złożone oferty zostały poddane ocenie merytorycznej i finansowej dokonanej przez czteroosobową Komisję Oceniającą, powołaną zarządzeniem Nr 47 Starosty Bialskiego z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej, trybu jej pracy oraz sposobu oceniania ofert złożonych na realizację w 2010 roku na terenie Powiatu Bialskiego zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki finansowanych z budżetu Powiatu
w Białej Podlaskiej. Po uzyskaniu od Komisji Oceniającej pozytywnej oceny obydwu ofert Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 323/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. wybrał do realizacji obie oferty przyznając dotacje we wnioskowanej wysokości.
Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłosił otwarty konkurs ofert w dniu 23 listopada 2009 r. Na ogłoszenie otwartego konkursu ofert wpłynęło 7 ofert. Pięć z nich przeszło ocenę formalną i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej i finansowej dokonanej przez Komisję Oceniającą powołaną Zarządzeniem Starosty Bialskiego Nr 48 z dnia 30 grudnia 2009 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie 4 oferty. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej Uchwałą Nr 330/2010z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie wyboru ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji finansowanych z budżetu Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał dotację na następujące przedsięwzięcia:

 

 

Lp. Oferent Rodzaj zadania Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji (zł)
 1 Towarzystwo Miłośników Podlasia w Białej Podlaskiej  wsparcie wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego Powiatu Bialskiego Wydanie numerów 1-4/2010 „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego”  3 500, 00
 2 Towarzystwo Miłośników Podlasia 
w Białej Podlaskiej
Wsparcie wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego Powiatu Bialskiego Wydanie debiutanckiego tomiku poetyckiego Pauliny Maciejuk z Gnojna  800,00
 3 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol Wsparcie wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego Powiatu Bialskiego Opracowanie i druk dwóch numerów (79 oraz 80) pisma regionalnego pod nazwą „Goniec Terespolski”  1 000,00
 4 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe w Białej Podlaskiej Wsparcie imprez kulturalnych Powiatu Bialskiego IX Podlasie Jazz Festival  1 800,00

2. Pomoc w formie rzeczowej przy realizacji zadań publicznych rangi powiatowej i ponad powiatowej.
Na pisemne wnioski udzielono wsparcia w formie rzeczowej następującym stowarzyszeniom:

 1. Miejskiemu Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Terespolu w związku z organizacją Ogólnopolskiego Turnieju Jurorek i Juniorów do lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów im. Stefana Polaczuka, 
 2. Stowarzyszeniu Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii w Woskrzenicach Małych w związku z organizacją Konkursu skoków przez przeszkody, 
 3. Stowarzyszeniu Rozwoju Miejscowości Studzianka w związku z organizacją Turnieju Zmagania Wsi w Studziance, 
 4. Bialskopodlaskiemu Okręgowemu Związkowi Piłkarskiemu w Białej Podlaskiej w związku z organizacją I Letniej Gali Piłkarskiej, 
 5. Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowo-Turystycznemu „Niwa” w Łomazach w związku z organizacją V Memoriału im. Pawła Nowika, 
 6. Uczniowskiemu Ludowemu Pożarniczemu Klubowi Sportowemu „Gaj” w Zalesiu w związku z organizacją Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego Gmin, 
 7. Klubowi Jeździeckiemu Janów Podlaski Stadnina Koni w związku z organizacja VII Międzynarodowych Mistrzostw Polski Amazonek w damskim siodle w Janowie Podlaskim, Finału Halowego Pucharu Polski w skokach przez przeszkody
 8. Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białej Podlaskiej s/z w Zalesiu w związku z organizacją: eliminacji powiatowych Turnieju „Piłkarska Kadra czeka” dziewcząt i chłopców w Wisznicach i Piszczacu, Turnieju Niepodl
  egłości w Tenisie Stołowym w Czosnówce, podsumowania działalności sportowej 2010 w Sławatyczach, eliminacji powiatowych do 52 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego „O Złotą Wieżę” w Rossoszu, Gwiazdkowego Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego w Czosnówce,
 9. Ludowemu Stowarzyszeniu Sportu Kultury i Wypoczynku w Ortelu Królewskim I w związku z organizacją Turnieju Tenisa Stołowego w Ortelu Królewskim, 
 10. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Międzyrzecka Trójka” w Międzyrzecu Podlaskim w związku z organizacją Międzyrzeckiej Amatorskiej Orlik Ligi Piłki Nożnej, 
 11. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło „Złoty Karaś” w Międzyrzecu Podlaskim w związku z organizacją XI Otwartego Maratonu Wędkarskiego,
 12. Towarzystwu Przyjaciół Nauk z Międzyrzeca Podlaskiego w związku z organizacją projektu „Podlaskie Ofiary Katynia, 
 13. Polskiej Federacji Chórów Pueri Cantores w związku z organizacja Ogólnopolskiego Kongresu Chórów Pueri Cantores.

3. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą 338/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. przyznał stypendia sportowe szesnastu zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, 
z tego:

 • na wniosek Miejskiego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Terespolu: 
  pięciu zawodnikom posiadającym licencję i jednemu zawodnikowi bez licencji
 • na wniosek Międzyrzeckiego Klubu Sportowego „Huragan” w Międzyrzecu Podlaskim – 
  pięciu zawodnikom z licencją
 • na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Międzyrzecka Trójka” dwóm zawodnikom z licencją
 • na wniosek Uczniowskiego Ludowego Pożarniczego Klubu Sportowego „Gaj” w Zalesiu 
  trzem zawodnikom bez licencji.

Ogółem na stypendia sportowe z budżetu Powiatu Bialskiego w roku 2010 przeznaczono kwotę 15 000 zł.

4.Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 50% na realizację „Programu animator sportu dzieci i młodzieży” ( pozostałe 50% opłacił Szkolny Związek Sportowy ze środków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Sportu ) :

1) na wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Granica” przy ZSO w Terespolu dofinansowano zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez dwóch instruktorów/trenerów w edycji wiosennej i jesiennej Programu.
2) na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sikorski” przy LO w Międzyrzecu Podlaskim dofinansowano zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktora w edycji wiosennej Programu.

Łącznie wydatkowano na ten cel 3600 zł.

5.  W 2010 r. Zarząd Powiatu przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury oraz Bialskie Talenty. Wnioskować mogły także organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, a w przypadku Bialskich Talentów też działające w sferze sportu i oświaty. Łącznie przeznaczono na ten cel kwotę 6954,45 zł.

6. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi 
w Warszawie zorganizowało w 2010 r. cykl czterech szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych:

 1. W dniach 19-21 marca w Janowie Podlaskim realizowany był temat „Regulacje prawne dotyczące osób fizycznych i podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne na terenach wiejskich”.
 2. W dniach 7-8 maja w Perkowicach tematem warsztatów było „Planowanie i realizacja projektów społecznych”.
 3. W dniach 19-21 listopada w Koczukówce odbyło się szkolenie na temat „Podstawy zarządzania organizacjami pozarządowymi od strony księgowo-prawnej”.
 4. W dniach 3-4 grudnia w Kodniu omówiony został temat „Osobowość lidera organizacji pozarządowej”.

Została przeszkolona kilkudziesięcioosobowa grupa aktywnych ludzi, którzy będą merytorycznie przygotowani do kierowania swoimi organizacjami. Celem było działanie na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego.
Ponadto celem rozpowszechnienia poprzez struktury Polskiego Towarzystwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych przekazano Oddziałowi w Białej Podlaskiej ok. 200 szt. foldera „Powiat Bialski – Szkolne Schroniska Młodzieżowe”.
W celu popularyzacji i nauczenia zasad pierwszej pomocy i szeroko rozumianego bezpieczeństwa – w ramach V Powiatowych Dni Ratownictwa i Krwiodawstwa „Na Ratunek” współpracowano z Ochotniczą Strażą Pożarną w Drelowie, która wykonała pokaz ratownictwa medycznego podczas Dożynek Powiatowych w Leśnej Podlaskiej.
Celem propagowania idei regularnych badań profilaktycznych wśród mieszkańców naszego regionu oraz honorowego oddawania krwi – w zakresie ochrony i promocji zdrowia- współpracowano z parafiami z terenu Powiatu Bialskiego.
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystąpiło jako członek wspierający do konkursu historycznego „Epizody drugiej wojny światowej – wspomnienia wojenne” organizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie.
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej było współorganizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie powiatu bialskiego. Do wrześniowego cyklu imprez pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu” przystąpiły następujące organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Ziemi Podlaskiej „Podlasie”.
Stowarzyszenia będące organizatorami i uczestnikami imprez powiatowych
o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym w okresie sprawozdawczym otrzymywały materiały promocyjne powiatu z przeznaczeniem na upominki. Wiele imprez objęto również patronatem Starosty Bialskiego.
Publikowano na stronie internetowej Powiatu informacje przydatne organizacjom pozarządowym, w tym informacje dotyczące otwartego konkursu ofert i programu współpracy.
O spotkaniach i szkoleniach dotyczących organizacji pozarządowych informowano za pomocą oficjalnej strony internetowej oraz w bezpośredniej korespondencji.
Organizacjom pozarządowym z terenu powiatu bialskiego, które wyraziły chęć współpracy, udzielano także pomocy organizacyjnej i konsultacji.
Opracowany został szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi. Stosowna uchwała została podjęta przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej w sierpniu 2010 r.


 Dokument w formacie PDF do pobrania

Scroll to Top