Staże zawodowe w ramach projektu "Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim"


Mimo, że dla większości młodzieży lipiec to czas wakacji i zasłużonego odpoczynku, to są uczniowie, którzy zdobywają wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które posłużą im w przyszłości w znalezieniu pracy. Mowa tu o uczniach z Zespołu Szkół im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, którzy na stażach zawodowych u pracodawców przygotowują się do zawodów mechanik, logistyk, ekonomista, czy fryzjer.
Uczniowie mają przepracować w danym zakładzie pracy aż 150 godzin. Pomocą w tym są opiekunowie – pracownicy z danych przedsiębiorstw, którzy swoim doświadczeniem służą młodym ludziom w wykonywaniu zleconych im w ramach stażu zadań.
A to wszystko dzięki projektowi „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” prowadzonym przez powiat bialski współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 1 349 683,56 zł.
Celem głównym projektu „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech zespołach szkół zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.
W ramach projektu pokrywane są koszty związane ze stażem, jak choćby strój roboczy czy niezbędne narzędzia i materiały do pracy, ale też na koniec wypłacane są uczniom stypendia stażowe, a opiekunom wynagrodzenie.
W lipcu br. 10 uczniów szkolących się w zawodzie mechanik w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim odbywa swój staż na Stadninie Koni Arabskich w Janowie Podlaskim, zaś 7 z Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim w Fabryce Maszyn Rolniczych MEPROZET Sp. zo.o. w Międzyrzecu Podlaskim. Zakład Fryzjerski Damski Eugenii Grabarczyk w Białej Podlaskiej przyjął na staż zawodowy 3 przyszłe fryzjerki z Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, a Liquid Systems Sp. z o.o. z Międzyrzeca Podlaskiego – 3 przyszłych informatyków z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. W Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim staż odbywają 3 przyszli ekonomiści z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, a 3 logistyków z tej samej szkoły w firmie SEDAR S.A.
Pracodawcy i opiekunowie chwalą sobie tę formę przygotowania do przyszłego wykonywania danego zawodu przez młodzież i oczywiście zapał oraz zdolności uczniów. Natomiast uczniowie doceniają możliwość odbywania stażu zawodowego i nabywania doświadczeń u fachowców w danej branży.

Scroll to Top