Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026

    

 

Uchwałą Nr VI/38/2018 z dnia 28 lutego 2019 roku Rady Powiatu w Białej Podlaskiej przyjęty został dokument Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026.

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026 jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji i wizji rozwoju powiatu oraz planu operacyjnego: obszarów kluczowych, celów strategicznych, celów operacyjnych i zadań, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu.

Metodyka pracy przyjęta podczas procesu tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026 opierała się na modelu partycypacyjno-eksperckim. Polega ona na wykorzystaniu przy opracowywaniu Strategii wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej i uwarunkowaniach rozwoju, pochodzącej w różnych środowisk: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych powiatu, Radnych Powiatu Bialskiego, jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gmin, organizacji pozarządowych oraz organizacji skupiających przedsiębiorców. Przedstawiciele wymienionych środowisk włączeni zostali do grona osób stanowiących Konwent do spraw opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Rolą Konwentu była między innymi identyfikacja potencjałów i problemów Powiatu Bialskiego, sformułowanie misji i wizji rozwoju powiatu, wypracowanie priorytetów i celów strategicznych, a także kierunków rozwoju. Spotkania Konwentu, które obrały formę warsztatową odbywały się trzykrotnie w miesięcznych odstępach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.  W proces tworzenia strategii włączona została także lokalna społeczność, poprzez udział w badaniach ankietowych oraz konsultacjach społecznych poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.powiatbialski.eu/starostwo. Jednocześnie wysłano pisma do jednostek organizacyjnych powiatu, członków Konwentu ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026 oraz radnych powiatu w Białej Podlaskiej z prośbą o przedstawienie uwag i wniosków do projektu Strategii.

Następnie skierowano odpowiednie pisma  o wyrażenie zgody na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu Strategii. Pisma w tej sprawie zostały wysłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska      w Lublinie oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie wyrazili brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026.

Ostatnim krokiem było pozytywne zaopiniowanie dokumentu Strategii przez Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej oraz jej przyjęcie w drodze głosowania podczas VI sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej co miało miejsce 28 lutego 2019 r.

Dokument Strategii poniżej:

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026

Scroll to Top